Disclaimer

Hem
Disclaimer

Vi har korrekturläst och kvalitetsgranskat ord, begrepp och förklaringar som används i appen BZT Dictionary. I vissa fall har vi förlitat oss på tredje parts översättningar och tolkningar av vissa ord. Vestadil AB kan inte garantera att det inte finns tolkningsfel, syftningsfel, stavfel, räknefel eller övriga fel i beskrivningar och översättningar i innehållet i appen BZT Dictionary eller att appen fungerar felfritt. Informationen i BZT Dictionary är allmänt hållen och ska inte betraktas som, eller ersätta, finansiell eller juridisk rådgivning.

Många av begreppen som används i appen är översättningar från engelska och i vissa fall anpassade till anglosaxiskt regelverk och anglosaxisk affärskultur. Det är ditt ansvar att bestämma om, hur och i vilken utsträckning din användning av informationen är tekniskt, finansiellt och/eller juridiskt möjlig i de delar av världen där du är verksam. Du rekommenderas att kontrollera alla uppgifter innan du använder dem för något personligt, ekonomiskt, juridiskt eller affärsmässigt syfte.

I DEN UTSTRÄCKNING SOM TILLÄMPLIG TVINGANDE LAGSTIFTNING TILLÅTER, SKALL VESTADIL AB INTE HÅLLAS ANSVARIGT FÖR EVENTUELLA DIREKTA ELLER INDIREKTA SKADOR (SÅSOM FÖLJDSKADOR ELLER UTEBLIVEN VINST) SOM UPPKOMMER PÅ GRUND AV NEDLADDNINGEN ELLER ANVÄNDNINGEN AV APPEN BZT DICTIONARY ELLER DESS INNEHÅLL, OM INTE SKADAN HAR ORSAKATS AV GROV VÅRDSLÖSHET ELLER UPPSÅT SOM ENKOM KAN LÄGGAS VESTADIL AB TILL LAST. GENOM ATT LADDA NER ELLER ANVÄNDA APPEN OCH DESS INNEHÅLL ANSES DU HA ACCEPTERAT ATT INTE HÅLLA VESTADIL AB ANSVARIGT FÖR SÅDANA EVENTUELLA SKADOR.

©vestadil AB


Image: Shutterstock