BZT Dictionary®

A-Ö Hem
Yardstick
Yardstick
Måttstock. Begreppet används vid jämförelse av exempelvis bolag, produkter och produktionsprocesser. Det används också vid jämförelse av (ledande) personers prestationer. Den prestationsnivå man mäter mot, och jämför med, blir mer eller mindre den nya standardnivån.

Bild: Shutterstock

YTD
YTD

Year To Date (YTD) är strikt mening tidsperioden från början av innevarande år och fram till dagens datum. Men i ett bolags finansiella rapporter avses tiden från finansiella årets start till senaste periodslutet.

Om exempelvis det finansiella året startar 1 januari och man i maj tittar på den finansiella ställningen efter aprils utgång är "resultatet YTD" detsamma som det ackumulerade resultat under året fram till den 30 april.

Percent
Yield
Avkastning, förräntning, på olika finansiella instrument (aktier, obligationer etc.). Avkastningen kan beräknas som förhållandet mellan exempelvis ränta och investerat belopp - eller över tiden med en IRR-beräkning.

Bild: Vestadil

Zero base

”Nollbas-beräkning". Inom budgetering avvänder man sig ibland av ”zero based budgeting” (nollbasbudgetering). Det är en budgeteringsmetod där varje utgiftspost prövas systematiskt. Man startar från noll och lägger till kostnader i prioritetsordning. Alla kostnader värderas och prioriteras mot den nytta de har i verksamheten.

Kallas ibland för "bottom-up" budgetering.

Zillion

Zillion
Ett mycket, mycket stort antal miljoner.

Bild: Vestadil

Zombie
Zombie

En Zombie är ett företag som fortsätter att vara verksamt trots att de är på obestånd eller nära konkurs. En typisk zombie har mycket höga operationella kostnader, t.ex. på grund av omfattande forskning och utveckling. Utvecklingen av en zombie är mycket oförutsägbar – bolaget kan gå i konkurs eller utvecklas till en stor succé. Investering i en zombie är därför extremt riskabelt och inte lämpliga för den investerare som inte förstår risken.

Mer

Exempel på en zombie är ett litet bioteknikföretag som med tunn finansiering försöker skapa ett storsäljande läkemedel genom att koncentrera sina investeringar på forskning och utveckling.

Läkemedelsutveckling är som känt mycket kostsam och tar lång tid. Om utvecklingen av läkemedlet misslyckas kan gå företaget gå i konkurs, men om utvecklingen är framgångsrik kan bolaget göra stora vinster genom att antingen sälja läkemedlet eller licenser till ett större etablerat läkemedelsbolag.

Förväntningarna på avkastning vid framgång är vanligtvis mycket stora bland investerare i zombies eftersom man i värsta fall kan förlora hela det investerade kapitalet. Den höga risken måste därför kompenseras med en möjlig hög avkastning.


Bild: Adobe Stock

ZOPA
ZOPA

ZOPA står för "Zone Of Potential Agreement" och beskriver det förhandlingsområde (den zon) inom vilken två parter kan enas och nå en överenskommelse. Inom denna zon är det möjligt att förhandla fram ett avtal. Om parterna är utanför zonen, och inte kan mötas, är ett avtal inte möjligt att nå.

Vid en förhandling är det viktigt att tidigt förstå dels sin egen ZOPA, och dels att försöka sätta sig in motpartens ZOPA. Det gäller att förstå både hårda och mjuka villkor, specifika intressen och värderingar. Om parternas ZOPA överlappar varandra finns möjlighet att förhandla fram ett avtal som parterna accepterar.

Mer

Exempel: Antag att du vill sälja ditt företag och anser att det är värt 100 – 150 mkr. En köpare är beredd att betala 80 – 120 mkr. Här är den gemensamma ZOPA:n området 100-120 mkr. Här har vi en ”positiv” ZOPA. En annan köpare är beredd att betala maximalt 95 mkr. Om denna inte är villig att sträcka sig in i området 100-150 mkr, eller att du är villig att ändra nedred gränsen från 100 till 95m mkr, så finns ingen ZOPA. En ”mjuk” faktor i din ZOPA kan vara att du förutom priset kräver att hänsyn ska tas till de anställda i bolaget och att produktionen därför inte ska flyttas från den befintlig orten.

Förståelse och analys av partnernas ZOPA kan självklart tillämpas i andra typer av förhandlingar – inte enbart i affärer. Och om det är fler än två parter blir analysen, förståelsen och acceptansen för de olika parternas ZOPA än mer komplicerad.

Ett alternativt uttryckssätt är att man måste förstå och acceptera motpartens "agenda" för att kunna nå en överenskommelse.


Bild: Vestadil