BZT Dictionary®

A-Ö Hem
JIC

JIC (Just In Case) betyder ”bra att ha” och är motsatsen till JIT (Just In Time). JIC-filosofin betyder att man ska bygga och hålla lager av produkter för att kunna leverera IFALL de behövs, och inte NÄR och OM de behövs.

Skämtsamt kan man säga att JIC innebär ”slapp” eller ingen styrning av produktion och logistikflöden, vilket i sin tur leder till stora lager och hög kapitalbindning. Ofta har man också ”fel” produkt i lager när kunden väl beställer. Men mer seriöst så omfattas till exempel produktion och lagerhållning av reservdelar till viss del av JIC-filosofin.

Jämför "JIT" och "KANBAN".

JIT

JIT (Just In Time) är en benämning på en planeringsfilosofi som innebär att producera varor vid rätt tidpunkt och till rätt mängd, exakt när kunden vill ha dem. JIT är i grunden en japansk produktions- och planeringsfilosofi. JIT-filosofin påverkar inte enbart produktion och leverans av slutprodukter, utan påverkar hela logistikflödet. Alla delkomponenter ska i sin tur levereras JIT till rätt mängd och till den tidpunkt då de behövs.

Syftet med filosofin är att minimera alla buffertlager i hela logistikkedjan, och därmed minimera kapitalbindningen i företaget. JIT används idag inte enbart inom tillverkande industri, utan i alla verksamheter med stora varuflöden.

JIT kombineras ofta med KANBAN, som är ett sätt att styra produktionen.

Joint Venture
Joint Venture
Då två eller flera parter bildat ett bolag (ett samriskföretag) för att utveckla ett projekt och tillföra gemensamma resurser samt dela risk.

Bild: Shutterstock

jojo
Jojo-marknad

Slang för en mycket volatil (rörlig) marknad för värdepapper. Namnet kommer från rörelserna hos leksaken jojo. På en jojomarkand kommer priset på värdepapper att svänga kraftigt och följer vanligtvis inte de generella rörelserna (index) på en etablerad börs.

Placeringar på en jojomarkand innebär därför mycket stora risker och stor stress bland investerare. Man måste ha starkt psyke för att vara aktiv på en jojomarknad. Men en jojomarknad kan också vara mycket lönsam - om du kan köpa och sälja vid rätt tidpunkt. På en sann jojomarknad kommer, efter en nedgång, förr eller senare en uppgång.


Bild: Adobe Stock

Justerad EBITA
EBITA som justerats med jämförelsestörande poster.
Justerad EBITDA
EBITDA som justerats för jämförelsestörande poster.
Jämförelsestörande poster

Poster i balans- och resultaträkningen som inte har med bolagets normala verksamhet att göra. Vanligtvis är det intäkter eller kostnader som är av engångskaraktär och som inte återkommer årligen. För att få en bild av bolagets normala verksamhet exkluderas dessa poster.

Exempel på jämförelsestörande poster är avyttring av ett dotterbolag som gett en stor reavinst och stort kassatillskott. Ett annat exempel är kostnader vid nedläggning av en fabrik.