BZT Dictionary®

A-Ö Hem
Early stage
Early Stage
Det tidiga skedet i ett bolags utveckling. I detta skede har bolaget ingen eller blygsam försäljning, gör förlust, har negativt kassaflöde och måste finansieras med externt kapital.

Bild: Shutterstock

Earnings per share

Ett vinstmått som anger vinsten per aktie. Måttet baseras på vinsten efter skatt (ibland justerad med eventuell utdelning) som divideras med antalet utestående aktier. Förkortas EPS och beräknas som:

EPS = (Nettovinst – Utdelning)/Antal aktier i bolaget.

Antag, att ett företag har en nettovinst efter skatt på €100M och betalar €25M i utdelning. Om bolaget har 50 miljoner aktier blir vinsten per aktie:

EPS= (100-25)/50= €1.50.

Earn out
Betyder tilläggsköpeskilling och regleras i försäljningsavtalet (se "SPA") mellan säljare och köpare. En earn-out ger säljaren rätt till ytterligare betalning om exempelvis det sålda bolaget når vissa beskrivna försäljnings- eller resultatnivåer.
Profit and Loss
EBITA

”Earnings Before Interest, Taxes and Amortizations”, d.v.s. rörelseresultatet före skatt, räntor, goodwillavskrivningar och avskrivningar på andra övervärden.

Det är ett resultatmått som är jämförbart över olika tidsperioder och som är oberoende av finansieringskostnader, avskrivning på goodwill och övervärden som påverkar bolaget.


Bild: Vestadil

EBITA-marginal

Ett resultatmått baserat på rörelseresultatet före skatt, räntor, goodwillavskrivningar och avskrivningar på andra övervärden (EBITA) i förhållande till nettoomsättningen, uttryckt i procent.

Beräknas enligt: EBITA/nettoförsäljningen och anges i procent (%).

Profit and Loss
EBITDA

”Earnings Before Interest, Taxes, Depreciations and Amortizations”, d.v.s. rörelseresultatet före skatt, räntor, avskrivningar, goodwillavskrivningar och avskrivningar på andra övervärden.

Det är ett resultatmått som är jämförbart över olika tidsperioder och oberoende av finansieringskostnader, avskrivning på goodwill och övervärden som påverkar bolaget.

EBITDA används också som ett från resultaträkningen framtaget approximativt mått på bolagets kassaflöde.


Bild: Vestadil

EBITDA-marginal

Ett resultatmått baserat på rörelseresultatet före skatt, räntor, avskrivningar, goodwillavskrivningar och avskrivningar på andra övervärden (EBITDA) i förhållande till nettoomsättningen, uttryckt i procent.

Beräknas enligt: EBITDA/nettoförsäljningen och anges i procent (%).

Eget kapital

Eget kapital (EK) är den post i balansräkningen som utgör skillnaden mellan bolagets tillgångar och skulder. I ett aktiebolag är EK ägarnas kapital och bokas därför som en skuld till ägarna. Det egna kapitalet består dels av det kapital som ägarna satt in (aktiekapitalet) och dels de vinster som bolaget genererat.

Mer

Även om EK är ägarnas kapital så kan det inte delas ut det hur som helst. Hänsyn måste tas till bolagets utdelningskapacitet och finansiella situation. Det är bland annat Aktiebolagslagen (ABL) som reglerar hur och när ägarkapitalet kan tas ut.

EK delas in i bundet eget kapital och fritt eget kapital:

Bundet eget kapital

 • Består av aktiekapitalet och s.k. bundna reserver (exempelvis överkursfond)
 • Kan inte delas ut till ägarna (förutom vid avveckling och likvidation av hela bolaget)

Fritt eget kapital

 • Består av balanserade (ackumulerade) vinster samt årets vinst
 • Kan delas ut till aktieägarna (om styrelsen bedömer att bolaget klarar en utdelning med hänsyn tagen till de finansiella behov och åtaganden som bolaget har).

Ibland används begreppet justerat eget kapital (JEK), vilket innebär att det redovisade egna kapitalet justerats med vissa poster i balansräkningen. Exempelvis kan eventuella övervärden på tillgångar (t.ex. fastigheter) och andra reserver i balansräkningen adderas (nettot efter skatt). Men även befarade negativa poster kan tas med. Det justerade egna kapitalet är dock vanligtvis högre än det redovisade egna kapitalet.

Jämför även med "Aktiekapital".

Elevator Pitch
Elevator Pitch

En mycket kort presentation av sig själv, sitt bolag eller produkt. Begreppet innebär att man ska kunna göra en kort och intressant presentation under en hissfärd. Helst mellan två våningar, d.v.s. under 15-20 sekunder! Notera att det inte är en sales pitch, du ska inte sälja något! Målet är att skapa intresse och se om det finns några gemensamma möjligheter som eventuellt kan leda till ett uppföljande möte.

En personlig elevator pitch ska vara en kort introduktion som gör att man vill vet mer om dig. Den kan t.ex. omfatta en mycket kort beskrivning av din professionella bakgrund, nuvarande situation, vart du därpå väg i din karriär och något intressant som de som lyssnar kan relatera till. Öva gärna på din elevator pitch! Du kan inte ödsla tid med att fundera på vad och hur mycket du säga då någon ber dig berätta om dig själv och vad du gör.

Sist men inte minst: Underskatta inte betydelsen av ett personligt nätverk. Framgång handlar minst lika mycket om vem du känner som vad du kan.


Bild: Shutterstock

Emerging business
Ett ungt bolag som kommit igång med sin försäljning och har stor tillväxtpotential.
Emissionsavtal
Ett avtal som upprättas i samband med en företagsfinansiering. Det är ett avtal mellan befintliga, och eventuellt tillkommande ägare, som reglerar villkoren i en nyemission av aktier. Se mer under rubriken "Nyemission".
Enterprise value (EV)

Enterprise Value, eller skuldfritt bolagsvärde, definieras som marknadsvärdet av bolagets egna kapital plus räntebärande skulder med avdrag för likvida medel (kassan).

Ett sätt att beräkna EV är genom att multiplicera den operativa vinsten (t.ex. EBITDA) med en multipel som bestäms av marknaden (den s.k. EV-multipeln). Om exempelvis bolagets operativa vinst är 100 MSEK och multipeln bestämts till 7 så blir bolagets EV= 700 MSEK. En uppfattning av marknadsvärdet på aktierna (egna kapitalet) får man sedan genom att dra bort bolagets räntebärande skulder.

Entrepreneur
Entreprenör

Vanligtvis menar man en driftig, initiativrik och ambitiös person som ser möjligheter där andra ser problem. Entreprenören är ofta grundaren eller en betydande ägare i ett tillväxtbolag. Några exempel på entreprenörer är Ingvar Kamprad (IKEA), Bill Gates (Microsoft) och Steve Jobs (Apple).

Om man startat flera framgångsrika företag kallas man serie-entreprenör.

En annan (och äldre) betydelse av ordet entreprenör är någon som tagit sig ett entreprenadarbete inom byggindustrin. Det innebär att man gett ett fast pris för att utföra och leverera ett byggprojekt.


Bild: Shutterstock

Equity

Engelska benämningen på aktiebolagets egna kapital i balansräkningen.

Jämför även med "Aktiekapital" och "Eget kapital".

Equity value

Värdet på aktierna. En metod att uppskatta marknadsvärdet är att ta bolagets totala värde (Enterprise Value) och minska med räntebärande nettoskuld (med hänsyn taget till likvida medel/kassan). Equity Value förkortas ibland EqV.

Beräknas enligt: EV - räntebärande skulder + kassan= marknadsvärdet på aktierna.

Jämför med "Enterprise Value".

Entrepreneur
Escrow

En escrow är ett finansiellt instrument som innehas av en tredje part på uppdrag av två eller fler andra parter i en affärstransaktion. Ett exempel är då betalningen för en fastighet sätts in på ett escrow account (ett spärrat konto, en depå) i en bank i väntan på utfallet av en slutbesiktning.

Parterna har i ett avtal (escrowavtalet) enats om villkoren för hur och när betalningar från escrow kan ske.

En escrow ger säljaren säkerhet att köparen kan fullfölja köpet i väntan på resultatet av besiktningen. Samtidigt får köparen en säkerhet att få tillbaka hela eller delar av betalningen om fastigheten inte har den kvalitet som säljaren utlovat. De spärrade medlen överförs till säljaren först när villkoren för försäljningen är uppfyllda.

Mer

Exempel:

Ett annat exempel är att delar av en köpeskilling vid ett företagsförvärv sätts in på ett escrow account som säkerhet för de garantier som säljaren av bolaget ger till köparen. Det kan vara ett åtagande från säljaren som varar över ett antal år, och där delbetalningar från escrowkontot till köparen sker om köparen inte ställer några garantikrav.

Antag att ett bolag säljs för 100 miljoner och att 10% (10 miljoner) avsätts i en escrow på ett spärrat bankkonto som säkerhet för de treåriga garantier som säljaren gett köparen. Medlen på escrowkontot är samtidigt säljarens maximala åtagande för att täcka eventuella garantikrav.

Parterna har också enats om att garantiåtagandet klingar av med tiden, och att en tredjedel därför ska utbetalas till säljaren varje år, d.v.s. 3.3 miljoner per år, om inte köparen kommer med några garantikrav.

Om det nu visar sig att bolagets lager värderats 2 miljoner för högt och säljaren godkänner köparens krav sker en utbetalning från escrowkontot på 2 miljoner till köparen som kompensation för bristen i lagret.

Den part (t.ex. en bank) som erbjuder och ansvarar för ett escrowkonto tar en avgift på någon procent för att täcka kostnader för att administrera kontot och sköta utbetalningar.


Bild: Shutterstock

EVCA

En förkortning för European Private Equity & Venture Capital Association. EVCA bildades 1983 och är en branschförening för aktörer på den europeiska riskkapitalmarknaden. Huvudkontoret finns i Bryssel.

Medlemmar är investerare/riskkapitalbolag och rådgivare delaktiga i företagstransaktioner (corporate finance, legala rådgivare och revisionsfirmor). EVCA har fler än 1,200 medlemmar.

På EVCA’s hemsida kan man söka bland medlemmarna för hitta lämpliga rådgivare och investerare för olika typer av finansiering, situation och beloppsstorlek.

EV-multipel

Det en multipel (konstant) som multiplicerat med den operativa vinsten ger bolagets s.k. Enterprise Value (EV). EV-multipeln varierar med bolagets bransch och över tid (konjunkturcykel). Ett moget, konjunkturkänsligt bolag kan värderas med en multipel fem (5) medan ett konjunkturokänsligt, tillväxtbolag värderas med multipel 10.

Multipeln påverkas även av marknadens riskbenägenhet. En högkonjunktur och positiv syn på affärsklimatet höjer EV-multipeln.

Exit
Exit

Ett ägarbyte då gamla ägare avyttrar/säljer sina aktier (exiterar) och nya ägare kommer in i bolaget. Det är ett begrepp som ofta används av investerare, där speciellt riskkapitalister är kända för sina exits. De investerar och skapar värde som ägare i företag under en begränsad tid för att sedan realisera sin investering i en exit. Exit kan ske på olika sätt, t.ex. genom en industriell försäljning eller genom en börsintroduktion av företaget.

Exit är ett ord som ibland förknippas med stor dramatik. Man ska dock komma ihåg att det bara handlar om ett ägarbyte och att alla som jobbar i bolaget inte exiterar. Ledningen och alla andra medarbetare jobbar kvar efter en exit. Och på börsen exiteras det kontinuerligt, då börsaktier säljs och köps.

Om det är flera ägare som tillsammans äger bolaget regleras vanligtvis exit i ett aktieägaravtal.


Bild: Shutterstock

Exit
Exit process

Exit (försäljning) av ett bolag kan göras på ett antal olika sätt, exempelvis genom en:

 • Strukturerad auktionsprocess med många potentiella köpare
 • Förhandlad process med en intresserad köpare i en s.k. "bilateral process"
 • Börsnotering

I alla processer är målet att skapa en konkurrenssituation där fler än en köpare bjuder på bolaget i en mer eller mindre strukturerad auktion. Avsikten är att få bästa möjliga pris och bästa möjliga villkor.

Mer

En strukturerad exitprocess, som inte är börsnotering, kan delas upp i följande faser:

 • Val av M&A rådgivare (investmentbank).
 • Val av process.
 • Tidsplanering.
 • Analys och urval av vilka köpare som kan vara intresserade.
 • Framtagning av en Teaser.
 • Genomförandet av säljarnas genomgång av bolaget, en Vendors Due Diligence (VDD).
 • Upprättande av datarum.
 • Framtagning av Information Memorandum (IM).
 • Första budrundan med icke bindande, indikativa bud.
 • Framtagning av överlåtelseavtal (SPA).
 • Val av vilka köpare som har kvalificerat sig till en andra budrunda eller en förhandling.
 • Köparens due diligence (DD).
 • Slutgiltiga och bindande bud.
 • Slutförhandling.
 • Signing.
 • Closing.

En strukturerad exitprocess tar 6-9 månader att genomföra och är mycket arbetskrävande för ägarna, bolagets ledning och de rådgivare som leder processen. Det är en utmaning och svår balansgång att genomföra en exitprocess och samtidigt fokusera på bolagets dagliga verksamhet, affärer och kunder - business as usual.


Bild: Shutterstock

Expansionsfinansiering

En finansiering av ett bolag som behöver kapital för att expandera och växa sin verksamhet. Finansieringen kan ske med lån, nyemission eller andra ägartillskott.

Kapitalet används exempelvis för investering i lageruppbyggnad i samband med försäljningsökning, i produktionsutrustning, i produktutveckling, eller för att finansiera nya tjänster och marknadskanaler.