BZT Dictionary®

A-Ö Hem
Q&A
Q&A

"Q&A" är en förkortning av "questions and answers". I samband med en presentation är det vanligt att avsätta tid för en Q&A-session i slutet av presentationen.

Vid en "road show", där ledningen presenterar bolaget, får analytiker och investerare chansen att ställa frågor till vd och bolagets ledning. De som ska presentera bolaget har tillsammans med bl.a. den finansiella rådgivaren gått igenom alla frågor som kan tänkas komma. Sedan förbereder man och tränar på svaren i en s.k. "dry round", d.v.s. en övningspresentation ("torrsimning"). Det bestäms också i förväg vem som ska svara på vilka frågor. En annan situation med en väl förberedd Q&A-session är i samband med mediaträning inför en presskonferens och möten med journalister.


Bild: Shutterstock

Quant
Quant

Det är en "kvantitativ" analytiker (från eng. quantitative analyst) som använder matematiska och statistiska modeller i sina bedömningar. En "quant" försöker förstå utvecklingen med hjälp av komplexa modeller baserade på historiska data, statistiska mätningar och forskning.

En "börsquant" försöker förutsäga utvecklingen på börsen och använder sig av både enkla nyckeltal (t.ex. vinst per aktie) och avancerade matematiska modeller (t.ex. diskonterade kassaflöden). Kvantitativa analyser ger sällan en nyanserad helhetsbild - då behövs även komplementerande kvalitativa analyser.


Bild: Shutterstock

Quick Assets Ratio

Quick Assets Ratio (QAR) är ett mått på bolagets kortsiktiga betalningsförmåga. Kallas även "Quick Ratio". Måttet visar bolagets förmåga att betala kortfristiga skulder och beräknas:

QAR =(omsättningstillgångar - varulager)/kortfristiga skulder.

Ju högre kvot ju bättre är bolagets kassaposition. En kvot på 2 innebär alltså att bolaget har 2 kr tillgängliga för att täcka 1 kr av sina kortfristiga skulder.

Varulagret exkluderas eftersom det inte snabbt kan omsättas till likvida medel. Ifall man tvingas sälja ut lagret antas att det kommer att ske till ett lägre värde än det bokförda värdet.

Man kan även diskutera om kundfordringar ska ingå eftersom värdet på fordringarna beror på kundens betalningsförmåga. Om bolaget vill att kunderna betalar kontant, eller tidigare än vad betalningstiden anger, får man anta att betalningen sker med en rabatt.

Quotation
Ett anbud eller en offert.
Quoted Company

Engelsk term för ett noterat bolag, d.v.s. bolagets aktie kan köpas och säljas på en reglerad marknadsplats som är tillgänglig för allmänheten.