BZT Dictionary®

A-Ö Hem
RAMBO
En förkortning för det engelska uttrycket "Rescue After an MBO" (räddningsaktion efter en utköpsaffär). Ibland misslyckas en Management buy-out (MBO) och ägarna måste starta en omstrukturering eller turn-around. Orsakerna till ett misslyckande kan vara många. Kanske betalade investerarna ett för högt pris strax innan en konjunkturnedgång och bolagets ledning har inte förmågan att vända bolagets negativa utveckling. Under sådana förhållanden kan det vara nödvändigt med en RAMBO.
Ratchet-effekt
En bestämmelse som ibland inkluderas i förvärvsavtal vid en transaktion där företagets ledning blir delägare. Det kan exempelvis vara en överenskommelse som ger företagsledningen en större ägarandel om bolaget når vissa avkastningsmål.
R and D
R&D
Research and Development, d.v.s. funktionen för forskning och utveckling (FoU).

Bild: Shutterstock

Interest
Realränta
Realränta är den räntesats som korrigerats för inflation. Om den "nominella" årsräntan är 5% och inflationen är 3% under året blir realräntan 5-3%= 2%. Detta innebär att om du sparat 100 kr har du 105 kr på kontot efter ett år men köpkraften har bara ökat med 2%, d.v.s. 2 kr.

Bild: Vestadil

Red flag
Red flag

Varningsflagga för en allvarlig brist eller ett missförhållande i bolaget inför ett förvärv. I samband med due diligence (DD) av ett företag görs ofta en ”red flag report” som beskriver problem och risker. Det kan exempelvis gälla legala-, finansiella- eller miljörisker.

En "red flag" leder med stor säkerhet till försök till prutningar på förvärvspriset, även om köparen kan åtgärda bristerna efter förvärvet. Alltför många, svåra och oväntade ”red flags” kan leda till att köparen drar sig tillbaka och inte fullföljer förvärvet.


Bild: Shutterstock

Relativ profit
Relativ avkastning

En investerare jämför en investerings avkastning med ett "index". Den relativa avkastningen visar hur "duktigt" investeraren är skapa värde i portföljen (eller fonden) jämfört med marknadens allmänna utveckling. Målet är att överträffa ett jämförbart index.

Om exempelvis värdet på aktierna i portföljen ökat med 8% medan aktieindex för jämförbara aktier stigit 5% är den relativa avkastningen 3%. Bra jobbat! Men om index ökat med 10% blir den relativa avkastningen -2%. Mindre bra jobbat!

Jämför med "absolut avkastning" som är ett mål som ska ge positiv avkastning oavsett marknadsutvecklingen och jämförbara index.


Bild: Vestadil

Bag with money
Resa en fond

Private Equity (förkortas PE och synonym till riskkapital) investerar i stor utsträckning någon annans kapital. De erbjuder nämligen större svenska och internationella investerare möjligheten att investera i onoterade bolag genom att skapa och resa en fond. Typiska fondinvesterare är pensionsfonder, försäkringsbolag, institutioner, stiftelser, fackföreningar och sparfonder. "Private Equity" är en "asset class" (tillgångsslag) i fondinvesterarnas totala portfölj.

Mer

PE-investeraren samlar flera institutionella investerare i en och samma fond för att få skalfördelar, och därmed också ökad riskspridning genom att kunna investera i fler bolag i olika branscher. En enskild fondinvesterare förbinder sig att investera en viss del av det totala fondkapitalet och skjuter sedan till sin kapitalandel allt eftersom investeringar görs.

Fondinvesterarna är delägare i fonden och PE's (riskkapitalistens) ”managementbolag” ansvarar för förvaltningen av fonden och regelbunden rapportering till fonddelägarna. PE-investerarna investerar kapitalet från fonden i ett antal bolag och jobbar aktivt med värdeskapandet under innehavstiden. Fonden har en begränsad löptid, vanligtvis tio år. Fondkapitalet plus vinst måste återbetalas inom fondens löptid.

Att resa en PE-fond är en mycket komplex och mödosam process som kan ta ett par år. Private Equity tar hjälp av både finansiella och legala rådgivare för att hitta lämpliga investerare, förhandla villkor samt utforma en för alla parter lämplig legal struktur.

En PE-fond kan ha en bestämd inriktning, som mot en viss geografi (Norden), bransch (Telecom), fas i utvecklingen (expansion) eller situation (turn-around). I fonden finns även begräsningar på hur mycket av totala fondkapitalet som får investeras i en enskild investering, exempelvis max 10% av fondkapitalet i ett enskilt bolag.


Bild: Shutterstock

Stop Watch
Rescue
När ett krisbolag, kanske på väg mot konkurs, vänds från förlust till vinst genom en omfattande ”räddningsaktion”. En rescue omfattar vanligtvis kapitaltillskott, omstrukturering av verksamheten, ledarbyten och är alltid en ”kamp mot klockan”.

Bild: Shutterstock

Stop Watch
Retention

Är ett mått på lojalitet, t.ex. kundlojalitet, medlemslojalitet. Retention rate är ett mått som anger hur stor andel av exempelvis totala antalet kunder som stannar kvar över en viss tidsperiod. Att mäta kundlojalitet är speciellt viktigt inom de företag och verksamheter som erbjuder abonnemangstjänster.

Retention rate används även för att mäta hur framgångsrikt ett företag eller en verksamhet är på att behålla sin personal. Hög personalomsättning leder till en låg retention rate.

Se även ”churn rate”.


Bild: Adobe Stock

Debt agreement
Revers

Ett annat ord för ett skuldebrev, d.v.s. ett dokument som visar att skulden finns. Det är ett skriftligt avtal mellan två eller fler parter som upprättas i samband med lån.

Reversen anger vilka parterna är, låntagaren/gäldenär och långivaren/borgenär, samt villkoren för lånet.


Bild: Shutterstock

Reverse take-over

När ett litet bolag tar förvärvar ett större bolag. Vanligtvis är det större bolag som förvärvar och integrerar mindre bolag. Det är naturligtvis förenat med större risker när ett litet bolag förvärvar ett större, exempelvis:

  • Har det lilla bolaget tillräckliga finansiella- och ledningsresurser för att integrera det större bolaget
  • Om företagskulturerna skiljer - vems kultur skall vara gällande
  • Kan det lilla bolagets organisations- och rapporteringsstrukturer utvecklas för att omfatta en mer än dubbelt så stor verksamhet.
  • etc...

Ibland blir slutresultatet efter integrationen att det köpta bolagets ledning har "tagit över" det köpande bolaget!

Partner meeting
Riskkapital

”Riskkapital” ett samlingsnamn aktieinvesteringar i företag där investeraren blir aktiv ägare. Investeraren, riskkapitalisten, tar plats i bolaget styrelse och jobbar aktivt med bolagets utveckling även mellan styrelsemöten.

Riskkapital omfattar i en mer strikta definition investeringar "utan säkerhet", vilket omfattar alla investeringar som inte är lån i både onoterade bolag och noterade bolag. I dagligt tal associeras dock begreppet riskkapital med tidsbegränsade investeringar i onoterade bolag. Det engelska begreppet Private Equity (PE), som används allt oftare även i Sverige, är en bättre definition på de investeringar som enbart omfattar onoterade, privatägda bolag.

Mer

Riskkapitalisten investerar i huvudsak kapital från s.k. riskkapitalfonder (PE-fonder). I fonderna ingår kapital från pensionsfonder, försäkringsbolag, stiftelser, förmögna privatpersoner m.m. Riskkapitalfonderna är ett viktigt tillgångsslag (eng. "asset class") för dessa placerare, som får möjlighet att via fonden investera i onoterade bolag. Fonderna är tidsbegränsade, ofta med en löptid på tio år, vilket innebär att riskkapitalisten måste hinna investera, utveckla och sälja bolagen inom den utmätta tiden på tio år.

Riskkapitalister är kända för att kräva och leverera hög avkastning på sina investeringar. Riskkapitalisten investerar andras pengar och det är fondinvesterarna som bestämmer avkastningsmålet. De kan jämföra dels med vad andra riskkapitalister levererar och dels med avkastningen på alternativa placeringar.

Rent generellt har investeringar i aktier högre risk jämfört med lån, som ofta är säkrade i fasta tillgångar eller kundfordringar. Bolagets långivare får dessutom ränta och amortering på sina lån även om företaget gör förlust och inte ger utdelning till sina aktieägare.

Vid likvidation eller konkurs kommer dessutom aktieägarna sist i kön av alla fordringsägare. Den högre risken i aktier måste därför kompenseras med en högre avkastning jämfört med lån. Och om riskkapitalisten gör bra affärer och levererar hög avkastning till sina fondinvesterarar (t.ex. pensionsfonder) innebär det i sin tur att vi får högre pensioner!


Bild: Shutterstock

Pile of coins
Riskvilliga krediter

"Riskvilliga krediter" definieras som lån och bidrag från statliga institutioner. De kallas också för "mjuka" krediter. Det är finansieringsform som är lämplig i en uppstart av ett nytt bolag. Kombinerad med finansiering från en aktiv affärsängel kan denna typ av krediter vara den optimala finansieringen (och ägandet) i ett nystartat bolag och för att i ett nästa steg ta in "Venture capital".

Återbetalning av riskvilliga krediter är ibland villkorade av att bolaget/verksamheten ska generera vinst.


Bild: Shutterstock

Road show
Road show

En "road show" är en rundresa som toppledningen i ett bolag gör, ofta tillsammans med en finansiell rådgivare, för att möta analytiker och investerare. Oftast sker det i samband med större periodbokslut. Men det kan också vara i samband med en börsnotering eller en nyemission av aktier och andra värdepapper.

Syftet är att skapa ett positivt intresse runt bolaget och "sälja" aktien - inte produkterna. Ledningen och rådgivarna har noggrant förberett presentationen och vilka frågor som kan komma under Q&A-sessionen. Vid en större börsnotering är det en tidskrävande internationell rundresa till olika finanscentra, ofta med flera möten per dag under ett par veckors tid.


Bild: Shutterstock

R&W

Förkortning av engelskans "Representations and Warranties", d.v.s. utfästelser och garantier. Begreppet avser garantier som befintliga ägare de ger nya, tillträdande ägarna i samband med en transaktion av en tillgång, exempelvis en aktieaffär.

Räntabilitet

Vinsten i ett bolag kan ses om "räntan" på det kapital som investerats i bolaget. Ofta användes begreppet ”räntabilitet” som synonym för lönsamhet. Läs mer under "Lönsamhet".