BZT Dictionary®

A-Ö Hem
Discounted cash flow
Dark Pool

Börshandel som görs utanför den öppna marknaden för handel i värdepapper. Affärerna förmedlas utan att säljare och köpare vet vilka de är eller ser varandras positioner. Syftet är att kunna göra större affärer utan att priset påverkas. Om exempelvis en stor aktieägare i ett bolag vill sälja ett större block aktier är det näst intill omöjligt att göra det över den öppna börsen utan att priset på aktien sjunker. Alternativet är att sälja små block och under en lång tid. Men även detta kan vara svårt att göra utan prispåverkan om det görs få affärer i aktien (litet handelsdjup).

Men det finns nackdelar med dark pool. Den viktigaste är att transparensen på marknaden minskar, vilket kan öka risken för insiderhandel och andra överträdelser av börsens regler. En effektiv genomlysning är nödvändigt för rättvis, marknadsmässig prisbildning.

Det är i huvudsak institutionella ägare som använder dark pool för större affärer. Affärerna förmedlas via börsmäklare där mäklaren t.ex. sammanför två investerare (en säljare och en köpare) i sin egen klientbas. Men det finns även mäklarfirmor som specialisterna sig på dark pool affärer.


Bild: Shutterstock

Discounted cash flow
DCF

"DCF" är en förkortning av "Discounted Cash Flow" (diskonterade kassaflöden) och är en metod för att beräkna vad en framtida betalning är värd idag (nuvärdet).

Ett exempel: Antag att du utlovas 100 kr om ett år. Om räntan (diskonteringsräntan) sätts 10% är värdet idag (nuvärdet) 90,90 kr.

Modellen är egentligen en "baklängesräkning" av ränta. Du kan jämföra med den omvända situationen. Om du idag investerar 90,90 kr och får 10% årlig ränta så har du 100 kr om ett år.

DCF-kalkyler används exempelvis i samband med företagsvärdering – jämför med "NPV".


Bild: Shutterstock

Deal
Deal
Används i svenskan som en synonym till affär eller överenskommelse. Det kan omfatta såväl komplexa affärer som enklare uppgörelser.

Bild: Shutterstock

Deal flow
Det flöde av affärsmöjligheter (investeringsförslag) som når en investerare.

Bild: Shutterstock

Debt

Engelska beteckningen för skuldposter i balansräkningen.

Debtor

Engelskans benämning för ”gäldenär”, vilken är någon som har en skuld till någon annan. Den som en debtor har en skuld till kallas ”creditor”. En creditor har alltså en fordran mot en debtor.

Se även "creditor" och "gäldenär".

Crises
Deflation

Med "deflation" menas den procentuella minskningen av den allmänna prisnivån från en tidperiod till en annan. För att få en uppfattning om prisnivån mäts förändringen över ett stort antal produkter (en korg med ett 90-tal produkter och tjänster) under bestämd en tidsperiod, som kan vara månader, kvartal eller år. Den allmänna prisnivån översätts bl.a. till ett konsumentprisindex (KPI) och som bland annat används för att justera avtal, hyror, bidragsnivåer m.m. Läs mer under "Inflation".

Mer

Deflation är motsatsen till inflation och innebär att tillväxten i landets ekonomi avstannat och är negativ. Det är ovanligt med långa perioder av deflation, men efter finanskrisen 2008 har flera länder drabbats av uthållig deflation. Centralbankerna kan till viss del motverka deflation genom att sänka sin utlåningsränta (styrräntan) och öka penningmängden (trycka nya sedlar).

I perioder med deflation är de som sparar och de som väntar med investeringar och konsumtion vinnarna, eftersom priser och värdet på tillgångar minskar. Cash is king och det är bäst att vänta tills priserna nått botten.

Deflation under en längre tid är skadligt för ekonomin, speciellt om värdet på viktiga tillgångar som fastigheter, bostäder och aktier minskar. I den nedåtgående spiral som deflation innebär avvaktar både investerare och konsumenter med större investeringar och inköp - vilket ytterligare spär på deflationen. En uthållig deflation leder till ojämn fördelning av kapital, till arbetslöshet, lägre löner och ökad politisk oro. Perioder med deflation kännetecknas av en allmän pessimism och negativ tro på framtida möjligheter.


Bild: Shutterstock

Derivatives
Derivat

Ett derivat är ett komplicerat finansiellt instrument vars värde baseras på värdet av en eller flera underliggande tillgångar. Derivat är kopplade till exempelvis räntor, valutor, aktier eller råvaror. Aktieoptioner är ett exempel på derivat.

En investerare eller fondförvaltare kan använda derivat för att dels defensivt minska risken i portföljen, och dels offensivt för att öka avkastningen. Bolag använder sig också av derivat för att t.ex. minska kursrisker i kundfordringar fakturerade i utländska valutor eller som skydd mot räntehöjningar på lån.

Mer

Derivat är ett komplicerat (riskabelt) placeringsalternativ som till viss del bygger på spekulation. Man måste veta vad man gör och ha goda kunskaper om värdepappershandel. Derivaten ger möjlighet till ökad avkastning eller reducerad risk - det är bara att välja. En placerare kan få uppväxling på värdet i sin portfölj men samtidigt exponeras för nya risker, t.ex. marknadsrisker (om det underliggande värdet går åt fel håll) eller kreditrisker (om motparten inte kan betala).

De två vanligaste typerna av derivat är:

  • Terminer: En köpare och säljaren avtalar om pris villkor för betalning och leverans av en viss tillgång en bestämd dag i framtiden.
  • Optioner: En optionsutställare säljer en option (en möjlighet) att köpa (köpoption) eller sälja (säljoption) en tillgång. Den som köper en optionen får en rättighet, men inte skyldighet, att köpa eller sälja tillgången till på förhand bestämda villkor, till ett bestämt pris och med leverans vid en viss tidpunkt. Den som säljer optionen är däremot tvungen att sälja eller köpa tillgången om optionen utnyttjas.

Hur fungerar det? Derivat kan bli hur komplexa som helst, men i korthet ger derivaten en investerare möjlighet att omfördela risker, d.v.s. välja om de vill öka eller minska risken i sin värdepappersportfölj. En aktieinvesterare kan genom att t.ex. köpa en option att på en viss dag sälja sina aktier till ett idag bestämt pris skydda sig mot en befarad nedgång på börsen. Säljoptionen utnyttjas ifall börsen går ned och aktiens pris understiger den nivå investeraren har rätt att sälja till.

På motsvarande sätt kan investeraren få en hävstång på sitt innehav genom att köpa en option att på en viss dag köpa en viss aktie till ett idag bestämt pris. Optionen utnyttjas om börsen går upp och kursen överstiger det pris investeraren har rätt att köpa aktien för. Om börsen i går åt fel håll har investeraren i de två exemplen förlorat det kapital som användes för att köpa optionerna.

Derivat köps och säljs precis som andra likvida värdepapper, d.v.s. värdepapper som handlas på en börs. Derivatmarknaden är en stor, global marknad som fyller en viktig funktion i det finansiella systemet. Möjligheterna att kombinera skydd och hävstång är i verkligheten mycket mer komplexa än i exemplen ovan.

Handeln med derivat sker dels på reglerade börser eller OTC (over the counter). OTC innebär att köparen och säljaren gör upp affären direkt sinsemellan och bestämmer pris och villkor utan insyn från en börs. På en börs är handeln transparent, med kända priser, villkor och leveransdatum. Generellt sett är likviditeten bättre på en börs, d.v.s. det är lättare att hitta köpare/säljare och gör avslut.


Bild: Shutterstock

Development capital
Kapital för att utveckla ett bolag eller en verksamhet.
Warning Sign
DINGO
En varning: "Don’t Invest – No Growth Opportunity"! En engelsk förkortning som betyder: Investera inte – inga tillväxtmöjligheter!

Bild: Shutterstock

DINKY
DINKY

DINKY är en förkortning som står för "Dual Income No Kids Yet". Den beskriver par med hög intjäningsförmåga som inte har barn och är i åldern 25-40 år. De planerar förvisso att skaffa barn, men inte än. De passar på att utnyttja en friare livsstil och är därför en mycket intressant målgrupp för dyrare och mer exklusiva konsumentprodukter och tjänster. De har både tid och råd med allt från frekventa restaurangbesök, dyra bilar, exklusiva kläder och resor.

DINK (Dual Income No Kids) är ett med DINKY närbesläktat uttryck, men som avser barnlösa par med höga inkomster i alla åldrar ända fram till pension. Produkter och tjänster anpassas och utökas för personer med en alltmer mogen livsstil. För par utan barn i medelåldern och uppåt kan t.ex. investeringar i fastigheter, boende utomlands och exklusiva upplevelser vara intressanta produkter och tjänster.


Bild: Shutterstock

Discounted cash flow
Discounted cash flow
Nuvärdesberäknat framtida kassaflöde. Se mer under "DCF".

Bild: Shutterstock

Dividend cover

Ett nyckeltal som mäter antalet gånger en utdelning kan betalas av årsvinsten och anges som kr/aktie.

Ett lågt tal kan betyda att alltför mycket av vinsten delas ut till ägarna. Ett högt tal ger trygghet i att bolaget har kapacitet att avvara kapitalet som delas ut, och om vinstnivån uppehålls är det ett gott tecken för framtida utdelningar och direktavkastning på aktien.

Dog
Dog
Engelskt uttryck för en mycket dålig investering, produkt eller verksamhet. En ”dog” är en investering med en avkastning som är mycket lägre än förväntningarna och lägre än jämförbara investeringar.

Bild: Shutterstock


Doulbe digit
Double digit

Engelskt uttryck för att beskriva en kraftig förändring av en bolagsparameter (nya order, intäkter, kostnader etc.). Om exempelvis bolaget hade en "double digit" försäljningstillväxt betyder det att tillväxten under mätperioden ökade med ett dubbelsiffrigt procenttal mellan 10 och 99%. I praktiken avses nog oftast en förändring på 10-20%.


Bild: Vestadil

Downside protection

Ett samlingsnamn för avtalsmässiga metoder (nersidesskydd) som investerare kan använda för att gardera sig mot förluster ifall en investering sjunker i värde. Investerare kan till exempel ha rätt till gratisaktier ifall bolaget inte lever upp till förväntningarna eller om en framtida nyemission görs till en lägre företagsvärdering än den då investeraren kom in som ägare.

Ett annat exempel på downside protection är konvertibla lån. Dels är det nominella lånebeloppet oberoende av aktiens värdering, och dels är optionsdelen (rätten att konvertera till aktier) skyddad för värdeminskning om konverteringskursen kan omförhandlas och justeras ned om bolaget inte når förväntningarna eller kan återbetala lånet.

Personal reponsibility
DPR

DPR kan ha många betydelser. Inom företagsledning används DPR som en förkortning av Direct Personal Responsibility. Den som har DPR är den som är direkt ansvarig för en verksamhet, projekt m.m. Styrelseledamöter i en bolagsstyrelse kan också sägas ha DPR i de beslut som medlemmen deltar.

Bild: Shutterstock

Drag Along
Drag along

En metod att dra med alla ägare vid en försäljning av bolaget. Det är en avtalsmässig överenskommelse i ett aktieägaravtal där en (eller flera) huvudägare kan kräva att alla ägare säljer sina aktier om det kommer ett bud på bolaget som huvudägaren accepterar.

Avtalsparagrafen Drag along ger huvudägaren, i en försäljningssituation, kontroll över alla aktier i bolaget. Detta är värdefullt för huvudägaren eftersom en köpare av bolaget kan kräva att huvudägaren levererar 100% av aktierna.

En Drag along är speciellt viktig ifall de mindre aktieägarna tillsammans äger mer än 10% av bolaget. En köpare som får in mer än 90% av aktierna i ett bolag kan nämligen enligt ABL (Aktiebolagslagen) tvångsinlösa de resterande aktierna. Den rätten förfaller om någon eller flera minoritetsägare har mer än 10% och inte är villiga att sälja.


Bild: Shutterstock

Drawdown

Ett exempel på drawdown är när ett bolag (dess ägare eller styrelse) har rätt att dra ned finansiering till bolaget från ett av investerarna redan reserverat belopp. Ibland vill inte en investerare betala ut hela beloppet, utan förbinder sig att göra det i etapper allteftersom bolaget behöver finansieringen. Om finansieringen avser unga bolag, i en uppstartsfas, kallar man det ibland för skedmatning.

Ett annat exempel är riskkapitalfonder som är finansierade i etapper där kapital kan dras ned från fondinvesterarna allteftersom investeringarna i olika bolag görs.

DD
Due diligence, DD

En strukturerad, detaljerad och djupgående granskning av en verksamhet eller ett företag (företagsbesiktning) som nya investerare gör innan ett förvärv eller en investering (eng. skälig noggrannhet). Investeraren bildar sig en uppfattning om företagets styrkor, svagheter, risker och möjligheter.

DD:n är också en kontroll av att den beskrivning av verksamheten som investeraren fått stämmer överens med verkligheten. Utformning och omfattning av en DD är situationsspecifik och beror på bolagets bransch och storlek. Den kan innehålla avsnitt för:

  • Legala frågor.
  • Finansiell information.
  • Kommersiella frågor.
  • Bolagets ledning och personal.
  • Moral, etik, CSR.
  • Skattefrågor
  • Pensionsåtaganden.
  • Yttre och inre miljö.

Investeraren använder sig vanligtvis av oberoende rådgivare för att genomföra den oberoende granskningen av valda delar av företaget.


Bild: Shutterstock