BZT Dictionary®

A-Ö Hem
Signing
Undertecknade
När ett avtal signeras. Jämför engelskans "Signing".

Bild: Shutterstock

Underwrite

"Underwrite" har lite olika betydelse beroende på sammanhang. Vid finansiering av bolag betyder termen att någon finansiellt stark part "garanterar" en transaktion.

Antag att ett bolag är i behov av minst 100 mkr i ett kapitaltillskott. Bolaget väljer att göra en nyemission av aktier. Eftersom aktier för minst 100 mkr måste tecknas finns risk för en ”Moment 22” situation - alla investerare väntar och ser om hela det nödvändiga beloppet kommer att tecknas innan man själv tecknar.

I exemplet ovan är investerare beredda att investera, men bara under förutsättning att emissionen fulltecknas och att minst 100 mkr kommer in till bolaget. För att skapa trygghet åt alla investerare kan exempelvis en investmentbank, eller en större ägare, garantera (underwrite) hela eller delar av det nödvändiga kapitalbeloppet.

Den part som ger garantin går, mot ett arvode, in och täcker upp eventuell differens mellan det kapital som tecknas i nyemissionen och det totala kapital som bolaget behöver. Antag att det i exemplet ovan tecknas aktier för 85 mkr. Då går garanten in och tecknar aktier motsvarande de återstående 15 mkr.

Unicorn
Unicorn

Unicorn (enhörning på svenska) är en benämning på startupbolag som värderas till mer än en miljard dollar. Vanligtvis finansieras dessa bolag av riskkapitalister (Venture Capital). Värderingen avspeglar bolagsvärdet i senaste finansieringsrundan och baseras i huvudsak på framtida förväntningar.

En "super unicorn" är ett startuppbolag som värderas till tio miljarder dollar.


Bild: Adobe Stock

Utköpsaffär
Då en extern köpare/investerare köper ut ett dotterbolag eller en verksamhet från ett företag eller en ägargruppering.
Utspädning
När ett bolag emitterar nya aktier minskar den procentuella ägarandelen för varje befintlig aktie. Aktien och ägaren blir "utspädd". Om ett bolag exempelvis har totalt 1000 aktier och man emitterar 300 nya aktier blir utspädningen 30%.
UX Text
UX, User Experience

User Experience (UX) – användarupplevelse - är ett begrepp som omfattar den upplevelse du har som kund med den direkta användningen av ett företags produkt (eller tjänst).

UX mäts med kvantitativa mått, t.ex. tillförlitlighet, felfrekvens, enkelhet, användbarhet, bytesfrekvens och tid för att slutföra en uppgift. En webbsidas UX kan mätas med hur många klick det tar för att slutför en uppgift.

UX förväxlas ibland med CX (Customer Experience, kundupplevelse) som dock är ett bredare begrepp än UX.


Bild: Adobe Stock