BZT Dictionary®

A-Ö Hem
CAO
Är en förkortning av "Chief Administrative Officer" och är den chef som ansvarar för administrationen inom ett bolag eller verksamhet. Det är en bred befattning, och där ansvarsområdet beror på storlek och typ av verksamhet. CAO:n ansvarar för olika administrativa (affärsstödjande) processer och där exempelvis ekonomifunktionen, personalavdelningen, reception, inköp av kontorsutrustning, IT/telefon, hyreskontrakt etc. kan ingå.

CAO:n rapporterar vanligtvis till vd (CEO). Se även "C-suite".

Carry
Carry

Carry är en benämning på vinstandelen i en fond som delas ut till delägarna i ett riskkapitalbolag.

För att carry ska delas ut måste dock vinsten överstiga en viss nivå (eng. hurdle). När och hur vinstdelning ska ske är dels resultatet av förhandling och dels beroende av internationell "marknadspraxis". Investerarna i en riskkapitalfond kan exempelvis vara villiga att dela ut 10% av vinsten i carry, men först efter det att fonden nått totalt sett 20% årlig avkastning.


Bild: Shutterstock

Cash cow
Cash cow
En framgångsrik produkt, eller del av en verksamhet, som genererar starka kassaflöden (och vinster). Det är ofta en övermogen produkt med ingen tillväxt och som inte behöver ytterligare investeringar. Vinsten från en Cash cow återinvesteras därför i nya produkter och tjänster. Svensk benämning är kassako.

Bild: Shutterstock

Cash flow
Cash flow

Engelsk term för företagets internt tillförda medel, d.v.s. den likviditet (kassa) som har skapats eller förbrukats under en viss period i verksamheten. Se vidare under "Kassaflöde".


Bild: Shutterstock

Cash rich
En benämning på ett bolag eller verksamhet som är finansiellt mycket starkt. Bolaget har betydande positivt kassaflöden och en större kassa än vad verksamheten kräver. En annan benämning är överlikvid eller överkapitaliserad verksamhet.
Branding
CBO

Är en förkortning av "Chief Brand Officer" och ansvarar för varumärkets image och övervakar marknadsföring, reklam, design, PR etc. så att aktiviteterna överensstämmer med den bild bolaget vill att varumärket ska förmedla.

CBO:n rapporterar vanligtvis till vd (CEO). Se även "C-suite".

CCO
Kan ha flera betydelser:
 • Chief Commercial Officer: Marknadschef som är ansvarig för marknadsföring, marknadsutveckling, försäljning etc. med målet att öka bolagets marknadsandel.
 • Chief Compliance Officer: Regulatorisk chef som ansvarar för att bolaget uppfyller regulatoriska krav, exempelvis miljökrav, ISI 9000 etc.
 • Chief Communications Officer: Informationschef med ansvar för verksamhetens externa kommunikation och PR.
 • Chief Content Officer: Chef med övergripande ansvar för innehållet i de mediekanaler som bolaget använder – webb, text, video, ljud, animationer, etc.
 • Chief Creative Officer: Kreativ chef där ansvarsområdet beror på typ av företag - exempelvis med ansvar för "branding" och den företagsimage som marknadsföringen skapar. Benämningen kan även omfatta creative directors, art directors, designers, copywriters, etc. inom en reklambyrå.

CCO:n rapporterar vanligtvis till vd (CEO). Se även "C-suite".

CEO Mug
CEO

Verkställande direktör (vd). Förkortning av engelskans "Chief Executive Officer". Se även "C-suite".


Bild: Vestadil

Mug CFO
CFO

Finansdirektör (FD), ekonomichef. Förkortning av engelskans Chief Financial Officer.

CFO:n rapporterar vanligtvis till vd (CEO). Se även "C-suite".


Bild: Vestadil

CHRO

Chief Human Resources Officer (personalchefen) har det övergripande, strategiska ansvaret för HR-funktionen (Human Resources) och alla personalrelaterade frågor. Den kan exempelvis omfatta policys för och styrning av rekryteringar, uppsägningar, personalutveckling, succession och lönesättningsfrågor.

CHRO:n rapporterar vanligtvis till vd (CEO). Se även "C-suite".

CIO Mug
CIO

Chief Information Officer är den som har ansvar för företagets interna informationssystem och som oftast omfattar både tele- och datakommunikationssystemen. En tidigare benämning var IT-chef.

CIO:n rapporterar vanligtvis till vd (CEO). Se även "C-suite".


Bild: Vestadil

C-level

Synonym till C-suite. Motsvarar positionerna för de högsta cheferna i ett företag som rapporterar till vd - den så kallade 2nd tier. Se mer under C-suite.

Closing

När en företagsaffär stänger. Då säljare och köpare av ett företag är eniga om pris och villkor signeras köpeavtalet (eng. signing). I många fall kan inte affären slutföras vid samma tidpunkt, exempelvis kan bolagen behöva vissa myndigheters godkännande. Man får då vänta (ofta minst fyra veckor) på att alla formalia ska vara på plats innan man kan stänga affären. Först då utväxlas aktier och pengar samtidigt som det formella ägarbytet sker.

Coaching
Coaching
Coaching är en supportande verksamhet som går ut på att hjälpa en person eller en grupp av personer (team) att nå vissa mål. Coachning är vanligt förekommande inom idrotten och har på senare år kommit att användas i många andra sammanhang, exempelvis bland dem som sysslar med karriärvägledning och ledarskap. Coachning av företagsledare kan utövas på många olika sätt. Vanligt är att man gemensamt sätter upp mål, delmål, uppmuntrar och ställer frågor.

Bild: Shutterstock

COB

Chairman Of the Board, dvs. styrelsens ordförande.

Förkortningarna i den s.k. C-suite motsvarar befattning och position för de toppchefer som rapporterar till vd. Här COB är ett undantag.

COLOMBO
En förkortning av ”Colossally Over-priced MBO”, d.v.s. en mycket övervärderad utköpsaffär. År 2006-2007, strax innan finanskrisen, gjordes många COLOMBOs. Se även "MBO".
Completion
Då en affär blir legalt bindande. Det sker vanligtvis då alla avtal, inklusive bilagor, färdigställs och signeras. Se även "Closing".
Compliance

En verksamhets efterlevnad (uppfyllelse) av ett regelverk. Exempelvis så måste finanssektorn uppfylla och leva efter en mängd krav och bestämmelser, som i huvudsak är utformade för att skydda externa investerare och allmänheten från vilseledande uppgifter som påverkar värdet av en tillgång. Den svenska börskoden, som gäller för börsnoterade bolag, säger "Comply or Explain", d.v.s. följ reglerna eller förklara dig!

Bolag måste efterleva regelverk för bokföring, redovisning och rapportering. Andra regelverk som måste följas (i det fall bolaget antagit dessa) är regler för kvalitet (ISO 9000), miljö (ISO 14000) och CSR (ISO 26000, Corporate Social Responsibility).

Conditions Precedent, CP

Innebär att en affär villkoras av att ett antal faktorer ska uppfyllas för att affären slutligen ska genomföras (stängas). En vanlig s.k. condition precedent är att affären villkoras av myndigheters godkännanden, som till exempel konkurrensmyndigheten i berörda länder.

COO

Chief Operating Officer är den som är ytterst ansvarig för det operativa arbetet i ett företag eller verksamhet (operativ chef).

COO:n rapporterar vanligtvis till vd (CEO). Se även "C-suite".

Core business
Kärnverksamheten i ett företag, d.v.s. de områden där bolaget har speciella kompetenser och är konkurrenskraftig jämfört med konkurrenter. Se även "Back to basics".
Corporates
Engelsk term för större företag och dess ledande nyckelpersoner. Ibland används också benämningen ”large corporates”. Våra större exportföretag och nordiska banker är bra exempel.
Aqcuisition
Corporate finance

Engelskt begrepp för tjänster inom professionell företagsrådgivning. Svenska termen företagsfinansiering är ett snävare begrepp jämfört med det engelska begreppet. Ett bolag (eller dess ägare) använder en investmentbank, eller en större revisionsfirma, och dess avdelning för corporate finance om man behöver kvalificerad finansiell rådgivning. Det kan gälla råd och hjälp som avser:

 • Företagsfinansiering, exempelvis nyemissioner.
 • Köp och samgåenden av bolag.
 • Avyttringar av bolag eller verksamheter.
 • Att hitta lämpliga förvärvsobjekt.
 • Värdering av bolag.
 • Incitamentsprogram.
 • Etc...

I Sverige finns en bra infrastruktur för corporate finance och finansiell rådgivning. Det finns små, mellanstora och stora firmor som erbjuder tjänster, allt beroende på affärens storlek och komplexitet.


Bild: Shutterstock

Pirates
Corporate raiders

"Corporate raiders" gör s.k. fientliga uppköp. Det innebär att oönskade investerare köper betydande andelar (kontrollposter) i ett företag utan att vissa ägare, styrelsen och ledningen samtycker. Investerarens avsikt är att realisera värden i bolaget, exempelvis genom styckning av företaget för att sen sälja delarna var för sig. Hypotesen är att 1+1 är mer än 2.

Corporate raiders anses av vissa vara kortsiktigt, giriga investerare medan andra anser att piraterna frigör värden i sömniga verksamheter.


Bild: Shutterstock

Corporate turn-around
Åtgärder för att vända utvecklingen i ett företag som hamnat i stora svårigheter. Det är oftast mycket omfattande åtgärder som behövs för vända förlust till vinst.
Corporate venture, CV

Ett riskkapitalbolag inom ett större, etablerat företag (som t.ex. Intel eller Ericsson) som investerar i nya, närliggande idéer och tekniker, och som är intressanta för företaget långsiktiga utveckling. Kapitalet som investeras kommer från företagets balansräkning.

Fördelarna för det bolag/projekt CV investerar i är att de får tillgång till branschkunnande och ofta sin första kund. Nackdelen för övriga ägare är att det kan finnas endast en (1) köpare vid en eventuell försäljning av bolaget, d.v.s. det företag som äger "Corporate Venture" bolaget. En tänkbar köpare kan ju vara en konkurrent, vilket omöjliggör en affär. En ägare med en kontrollpost har dessutom möjlighet att diktera pris och villkor.


Cost of capital
Cost of capital

”Cost of capital” är det engelska uttrycket för kapitalkostnad och är den kostnad bolaget/verksamheten har för det kapital som används. Kapitalkostnaden kan delas upp i två huvudgrupper:

 • Kostnaden för det kapital som ägarna investerat, d.v.s. bolagets egna kapital i balansräkningen. Kostnaden för det egna kapitalt motsvaras av ägarnas avkastningskrav och är beroende av alternativa, jämförbara placeringsmöjligheter.
 • Kostnaden för lånat kapital, d.v.s. räntebärande skulder till banken. Räntan på lån varierar dels med risken i bolaget, och dels med marknadens räntenivåer.

Mer

Kostnaden för de två kapitalkällorna varierar från bolag till bolag där både operativa och finansiella risker vägs in. Kapitalkostnaderna i ett ungt bolag utan historia är högre än i ett bolag som under många år visat på goda resultat och positiva kassaflöden. Bolag med låg soliditet (stor andel lån i relation till eget kapital) har generellt sett högre kapitalkostnad än de med hög soliditet.

De flesta bolag eftersträvar en optimal balans mellan eget och lånat kapital. Kapitalkostnaden för verksamheten som helhet blir därför ett vägt medelvärde av avkastningskraven på eget kapital och lån. Den genomsnittliga kapitalkostnaden kallas WACC (Weighted Average Cost of Capital) – eller waccen som ekonomer ofta svänger sig med. Läs mer under WACC.


Bild: Shutterstock

Product Sign
CPO

Chief Product Officer är den i företagsledningen som har det övergripande, strategiska ansvaret för verksamhetens produkter. CPO:s ansvar omfattar bl.a. övergripande projektledning för utveckling av produkter och tjänster, nya koncept och innovation, samt förberedelse för produktion och lansering.

CPO:n rapporterar vanligtvis till vd (CEO). Se även "C-suite".

Creditor

Engelskans benämning för ”borgenär”, vilken är någon som har en fordran mot någon annan. Den som borgenären har en fordran mot kallas ”debtor” (sv. gäldenär). En ”debtor” har alltså en skuld till en ”creditor”.

Se även "Borgenär".

CRO

Chief Risk Officer (CRO) är ansvarig för riskanalyser och styrning av åtgärder för att minimera bolagets (väsentliga) risker, exempelvis finansiella, operativa, produktrelaterade och PR risker.

CRO:n rapporterar vanligtvis till vd (CEO). Se även "C-suite".

Crossover investor

Det är en investerare som investerar i flera skeden av ett företags livscykel, t.ex. före, under och efter en börsintroduktion. Avsikten är att maximera avkastningen. Crossover investerare är vanliga inom unga teknologi- och biotechbolag.

Crowd Funding
Crowd funding

"Crowd funding", eller gräsrotsfinansiering, är ett sätt att finansiera ett bolag, eller ett projekt, där många investerare går in med en relativt liten investering. Det är vanligtvis investeringar som är förknippade med hög risk och används till exempel för att finansiera en uppstartsfas.

Men crowd funding används också för att finansiera andra typer av projekt, som exempelvis en webbsite, en ny film eller ett nytt musikprojekt. En av fördelarna med metoden är att det kan gå att hitta riskvilligt kapital i situationer där institutionella investerare och banker upplever risken alltför hög, eller uppsidan alltför liten. Till nackdelarna hör att man får ett stort antal investerare att ta hänsyn till och hålla informerade.

Det finns ett antal internetbaserade tjänster i fall man vill använda sig av crowd funding. Det är viktigt att man beskriver, och är tydlig med, både möjligheter och riskerna med investeringen.


Bild: Vestadil

Crunch numbers
Crunch

Att ”cruncha” härstammar från engelskans ”to crunch” och är ett slanguttryck för att processa och analysera stora mängder data. Allt fler företag använder sig av stora mänger kund- och marknadsdata som underlag för beslut, t.ex. för att förstå kundernas surfbeteenden för att kunna rikta personliga erbjudanden.

Engelskans crunch kan dock ha många betydelser - allt beroende på sammanhang. Som substantiv t.ex.: kris, avgörande, konfrontation, knastrande, knaprande eller kritisk punkt. Som verb t.ex.: trampa på knapra på, spraka, knastra, knarra, tugga sönder eller knapra i sig.


Bild: Shutterstock

CSR
CSR

Är en förkortning av Corporate Social Responsibility, vilket förenklat omfattar bolagets sociala ansvar. Begreppet CSR började användas redan på 1960-talet och har använts allt oftare under senare år. Det har till och med blivit ett modernt buzzword. ISO 26000 är den internationella standard som används för vägledning och för certifiering av bolagens CSR-arbete.

Mer

Idén är att bolaget inte enbart ska (kortsiktigt) maximera aktievärdet för ägarna. CSR är tänkt att vara en självreglerande process som innebär att bolaget uthålligt ska ta hänsyn till företagets alla intressenter och positivt påverka etik, moral, miljö samt sociala förhållanden. Processerna ska samtidigt minska risken för oegentligheter (t.ex. mutor).

På lång sikt ska CSR skapa ökad lönsamhet genom effektivare förbrukning av bolagets alla resurser, och därmed även skapa ökat värde för ägarna. Dålig uppfyllelse av samhällets förväntningar på bolagets CSR skapar badwill, skadar varumärket och bolagets image, vilket i sin tur minskar värdet på bolaget.

Vi kan förvänta oss fortsatt ökat reglering och lagstiftning av bolagens CSR-processer, både från lokala och internationella myndigheter.

Jämför "Shareholder value".


Bild: Shutterstock

C-suite
C-suite

Förkortningar av toppchefernas befattning och position i ett företag och som härstammar från USA. Förutom vd (CEO)omfattas chefer som rapporterar direkt till vd, den så kallade andra nivån (eng. 2nd tier). Befattningarna förkortas vanligtvis till tre bokstäver som startar med ett "C" och slutar med ett "O". Exempel är:

 • Chief Administrative Officer (CAO).
 • Chief Creative Officer (CCO).
 • Chief Executive Officer (CEO).
 • Chief Financial Officer (CFO).
 • Chief Human Resources Officer (CHRO).
 • Chief Information Officer (CIO).
 • Chariman Of the Board (COB).
 • Chief Operations Officer (COO).
 • Chief Risk Officer (CRO).
 • Chief Technology Officer (CTO).
 • osv...

Bild: Shutterstock

CSO

Chief Science Officer (forskningschefen) har ansvar för forskning inom företaget, exempelvis i ett läkemedelsbolag.

CSO:n rapporterar vanligtvis till vd (CEO). Se även "C-suite".

CTO Mug
CTO

Chief Technical Officer (teknisk direktör) har ansvar för bolagets forskning och tekniska utveckling.

CTO:n rapporterar vanligtvis till vd (CEO). Se även "C-suite".


Bild: Vestadil

Churn
Churn rate

Churn rate är andelen kunder som avbryter sina regelbundna köp av en vara eller en tjänst inom en viss tidsperiod. Att mäta churn rate är speciellt viktigt för företag som erbjuder abonnemang och där abonnemangsavgifter utgör en betydande del företagets intäkter, t.ex. inom telecom.

Churn rate anges vanligtvis i procent. Om exempelvis en av tio abonnenter till ett mobilabonnemang avbryter sitt abonnemang inom ett år, skulle den årliga churn rate för leverantören uppgå till 10%. För att företaget ska kunna växa måste tillväxten av nya kunder överstiga churn rate. Företag jämför ofta sin churn rate med sina konkurrenter i samma bransch.

Verbet ”churn” härstammar från engelskan och kan ha flera betydelser, t.ex. kärna (smör), skumma, snurra, spotta ur sig, röra upp m.m.

Ett närbesläktat begrepp är ”retention”, vilket är ett mått på kundlojalitet och som anger hur stor andel av totala antalet kunder som stannar kvar över en viss tidsperiod.


Bild: Adobe Stock

CX text
CX, Customer Experience

Customer Experience (CX) - kundupplevelse – är ett begrepp som omfattar alla kontakter du som kund har med ett företag. I CX ingår din samlade erfarenhet som kund av företaget, dess produkter och tjänster. Upplevelsen kan omfatta din erfarenhet från endast ett inköpstillfälle eller under en längre tid med återkommande köp. CX avspeglar den känsla du som kund har efter alla interaktioner med företaget.

CX förväxlas ibland med UX (User Experience, användarupplevelse) som dock är ett smalare begrepp än CX.

CX uppskattas t.ex. med NPS-metoden (Net Promoter Score) och som innebär att du ombeds besvara frågan om du kan rekommendera företaget till en vän.


Bild: Adobe Stock