BZT Dictionary®

A-Ö Hem
M&A
M&A

Står för "Mergers and Acquisitions" och är ett uttryck som omfattar köp, försäljning och fusionering av bolag. I samband med större företagsförvärv anlitar säljaren och köparen var sin s.k. M&A-rådgivare. Det kan exempelvis vara en investmentbank eller en revisionsfirma som erbjuder tjänster inom M&A.

Större företag har ofta en egen M&A-avdelning som kontinuerligt söker och analyserar tänkbara förvärv.


Bild: Shutterstock

Management fee

Det finns flera betydelser av begreppet "Management fee", men avser vanligtvis den ersättning som investeraren (eller investerarens investmentbolag) får av fonddelägare för att täcka kostnader relaterade till investeringsverksamheten. Storleken på ersättningen kan uppgå till ett par procent av fondens totala storlek.

Även ett enskilt bolag kan betala ut en "fee" för täcka vissa av en investerares löpande kostnader relaterade till bolaget, vilken även kan kallas "Monitoring fee". Villkoret är dock att de tjänster som ersättningen avser är till nytta för bolaget.

Management walk-out

En allvarlig situation för ägare och styrelse! Ledningen och nyckelpersonerna i företag beslutar sig för att skapa en ny, ibland konkurrerande, verksamhet, säger upp sig och startar ett eget bolag. Det kan också beskriva situationen när stora delar av ledningen går över till en konkurrent, vilket är än mer allvarligt.

De som gör en "management walk-out" måste se till att de inte tar med sig hemligheter, kundregister eller utnyttjar andra immateriella tillgångar som tillhör det bolag man lämnar. Det är också mycket känsligt att rekrytera tidigare kollegor.

MBI, Management Buy-in

Då extern företagsledning och köper in sig med en kontrollpost i ett företag. Ledningen har oftast kännedom om företaget, produkterna och marknaden innan förvärvet. Den köpande ledningen kommer kanske till och med från en konkurrent.

Finansiering av förvärvet kan göras tillsammans med någon finansiellt stark part, som exempelvis en PE-investerare (riskkapitalist).

MBO
Management Buy-out, MBO

En management buy-out (MBO) är en affär där en eller flera investerare tillsammans med den befintliga företagsledningen förvärvar ett bolag. Investerarna säger att man "backar en ambitiös ledning" att köpa ut och köra "sin" affär. Situationer där en MBO är möjlig är exempelvis:

  • Då ett större bolag säljer ut ett av sina dotterbolag i en omstrukturering.
  • Om litet, lönsamt dotterbolag i en stor koncern inte får den prioritet från koncernledningen som behövs. Då kan ledningen i det åsidosatta dotterbolaget själva ta initiativet till ett utköp. För att finansiera utköpet tar ledningen kontakt med externa investerare, exempelvis en PE-investerare (riskkapitalist).
  • Vid generationsskiften i familjeföretag.

En MBO-situation är en attraktiv investeringsmöjlighet för riskkapitalister (Private Equity).


Bild: Shutterstock

Mezzanine finance

Det ett finansiellt instrument med en "till hälften position" (hybrid) i ett bolags kapitalstruktur. "Mezzanine" ligger mellan eget kapital och de banklån som på något sätt är säkrade i bolagets tillgångar.

Vid stora företagsförvärv struktureras finansiering på ett optimalt sätt med ett flertal olika finansieringsformer (instrument) som komplementerar varandra, och där mezzaninfinansiering spelar en stor roll. Investerarna (de nya ägarna) vill balansera eget kapital och lån för att få bästa avkastning i relation till risk och finansieringskostnader.

Mezzaninfinansiering överbryggar gap mellan de lån som banken erbjuder och de egna kapital som investeraren har tillgängligt. För att göra mezzaninlån attraktiva erbjuds dels en högre räntesats än de räntesatser som erbjuds på banklånen, och dels bättre förmånsrätt än vad aktieägarna har. Lånet kan även i vissa situationer omvandlas till aktier.

Ordet "mezzanine" härstammar från det italienska ordet "mezzano" (mitten) och används bland annat som beteckning för ett "extra våningsplan".

Momentum
I en affär betyder "momentum" att parterna har viljan, entusiasmen och tempot som för en transaktionsprocess framåt mot ett avslut. Om "momentum" försvinner så försvinner även affären!
Monitoring fee
Den ersättning en investerar får från de bolag (portföljbolag) som man har investerat i. Ersättningen ska täcka de förvaltningskostnader som investeraren har.
Monopol

En marknadssituation där ett enskilt företag eller företagsgrupp kontrollerar hela eller nästan hela marknaden för en viss typ av produkt eller tjänst. Monopol kännetecknas av en avsaknad av konkurrens, vilket kan resultera i höga priser och sämre produkter.

Många företag strävar efter att få en monopolställning för att kunna bestämma prissättning och utbud utan hänsyn till konkurrenter. Men det är ett kortsiktigt och snävt synsätt. I ett längre perspektiv är nämligen konkurrens en viktig drivkraft för innovationer i nya produkter, tjänsteutbud och prissättning.

I många länder finns en konkurrenslagstiftning (antitrustlagar) som ska skydda fria marknader från att domineras av ett företag. Detta innebär bl.a. att ett förvärvande bolag, om det finns risk för att en dominerande ställning uppkommer efter förvärvet, måste få ett godkännande från konkurrensmyndigheter i berörda länder innan ett förvärv kan slutföras.

Jämför ”oligopol”.

MTF
En förkortning av "Multilateral Trading Facility" (sv. handelsplattform) och är benämningen för en handelsplats för värdepapper som inte är reglerad "börs". Läs mer under "Börsnotering".