BZT Dictionary®

A-Ö Hem
Fee
Ett samlingsnamn för arvoden till bl.a. rådgivare. Det kan även avse arvoden som investerare får från de företag i vilka man investerat (s.k. management fees eller monitoring fees) och som ska täcka investerarens direkta kostnader administration av en investering.
Hostile woman
Fientliga uppköp
Ett företagsförvärv som ogillas av ägare, styrelse och ledning. Det upplevs speciellt fientligt om det är en aggressiv konkurrent som är köparen.

Bild: Shutterstock

Finansiell köpare

En köpare som inte är ett industriellt företag, entreprenör eller affärsängel. Köpet kan avse hela bolaget eller en betydande del. Investmentbolag och riskkapitalister är exempel på finansiella köpare.

Finansiella köpare är vanligtvis inte experter på bolagets operationella verksamhet, men bidrar med kapital, strategisk rådgivning och delar med sig av sitt nätverk av inflytelserika, erfarna personer.

1st round
Första rundan

Finansieringen av ett ungt företag brukar delas in i ett antal "rundor". Den "första rundan" är den som är förknippad med den största risken. Bolaget kanske fortfarande är i fasen att utveckla sin första produkt och ännu inte hunnit lansera sina produkter och påbörja sin försäljning. Se även "Second round financing".


Bild: Shutterstock

Flip
Engelsk term för mycket kortfristig investering, där investerarens exit (tidpunkt för försäljning) bestämts redan innan slutförandet av investeringen.
Magnifying glass
Fokusering
Avser en koncentrering på de verksamheter där företaget har speciella fördelar jämfört med sina konkurrenter. Fokusering innebär samtidigt att man säger nej till mer avlägsna eller nya affärer, och undviker att sprida sin kompetens och resurser över många verksamheter. Ett passande valspråk är ”less is more”.

Bild: Shutterstock

Fund investor
Fond

En fond är en "samling" av kapital som ägs av flera investerare tillsammans (fondandelsägare), och beroende på inriktning görs investeringar i olika typer av värdepapper. Fonden ger den enskilde andelsägaren både möjlighet till större affärer och större riskspridning. Ett exempel är en diversifierad aktiefond som sprider sitt kapital över en rad branscher, geografier och kan ha tiotusentals fonddelägare. Fonden har en fondförvaltare (eng. "Fund manager") med ansvar för investeringar och förvaltning av fondens kapital.

Riskkapitalisternas kapital kommer från "riskkapitalfonder", där ett antal institutionella investerare ges möjlighet att via fonden indirekt investera i onoterade företag. Se mer under "Resa en fond".


Bild: Shutterstock

Carriage
Framvagn

Den främre, mer beskrivande delen av årsredovisningen. Framvagnen innehåller bl.a. verkställande direktörens beskrivning av bolaget och dess situation, samt en översiktlig beskrivning av bolagets verksamhet, bolagets ledning och styrelse. Utformningen av Framvagnen är fri och omfattas inte av de innehållskrav som gäller för ”Bakvagnen”, vilken innehåller de formella delarna av årsredovisningen.


Bild: Shutterstock

Freelancing girl
Frilansare

Med frilansare menas en person som inte är fastanställd utan tar tidsbegränsade uppdrag. Många är egenföretagare och bedriver sin verksamhet i bolagsform, men du kan även vara korttidsanställd frilansare för ett visst uppdrag. Din uppdragsgivare betalar då in skatter och socialavgifter. Drivkraften för frilansare är ofta önskan att:

  • Ha friheten att välja när och hur man jobbar.
  • Kunna välja med vem man jobbar.
  • Starta, utveckla och jobba i sitt eget bolag.
  • Kunna styra sin tid genom att välja sina uppdrag.

Att frilansa är inget nytt. Själva ordet tros komma från Walter Scotts bok om Ivanhoe. Där används det som beteckning på en riddare som är fri att sälja sina tjänster till vem han ville – en s.k. ”free-lance”. Lans är en typ av spjut. En synonym till en free-lance är legoknekt.

Freelancer knight

Många yrkesgrupper har under lång tid frilansat. Hit hör många inom kreativa yrken som journalister, fotografer, författare och konstnärer. Under de senaste tio åren har frilansandet spritt sig till fler verksamheter och yrken. Exempel här är ensamkonsulter inom affärsutveckling, affärsledning, reklam, programmering, m.fl. Ofta har den som startar eget för att frilansa minst 10 års erfarenhet från ett eller flera specifika områden.

Frilansning är en ökande global trend. Man beräknar att 40 procent av den totala arbetsföra befolkningen i USA kommer att vara frilansare år 2020. Drivkrafterna är i huvudsak tre:

  • Företag och verksamheter måste i ökad omfattning ha tillgång till specifik spetskompetens här och nu. Det gäller ofta tidsbegränsade uppdrag och uppdragsgivaren varken kan eller vill erbjuda fast anställning.
  • Frilansaren som startar eget företag gör det ofta för att få en bättre balans mellan jobbet och det privata livet.
  • Med digitalisering och Internet har möjligheterna för frilansare ökat. Detta gäller både möjligheten till marknadsföring av sina tjänster för att hitta uppdrag och möjligheten att jobba på distans. Frilansaren behöver oftast en laptop och en mobiltelefon.


Bild: Shutterstock

Bag with money
Fund raising
Den process då man reser (skapar) en fond och bjuder in investerare att investera i en gemensam fond. Läs vidare under "Resa en fond".

Bild: Shutterstock

Future in the sky
Futures
Det engelska begreppet för svenskans "termin". Det är ett bindande avtal att köpa eller sälja en tillgång till ett bestämt pris och med leverans en bestämd dag.

Bild: Shutterstock

Incubator
Företagskuvös
Ett ”centrum” för nystartade företag. Kuvösen erbjuder en infrastruktur med lokaler, reception, tele- och datornätverk m.m. En annan benämning är "Inkubator".

Bild: Shutterstock

Pirates
Företagspirater

Investerare som köper betydande delar (kontrollposter) i ett företag utan att vissa större ägare, styrelsen och ledningen samtycker. Det betraktas då som ett "fientliga uppköp". Investerarens avsikt är ofta att realisera värden i bolaget, till exempel genom styckning av företaget för att sen sälja delarna var och en för sig. Hypotesen är att 1+1 är mer än 2.

Företagspirater anses av vissa att vara kortsiktiga, giriga investerare medan andra anser att piraterna frigör värden i sömniga verksamheter. Det engelska uttrycker är "corporate raiders".


Bild: Shutterstock

Business Angel
Företagsänglar

Företagsänglar är privatpersoner som satsar egna pengar i (ofta nystartade) företag. Se vidare under "Affärsänglar". Engelsk benämning är "Business angels".


Bild: Shutterstock

Förköp

Förköp (förköpsförbehåll) liknar det "hembud" som kan finnas i bolagsordningen. Rätt till "förköp" kan regleras både i bolagsordningen eller i ett avtal (aktieägaravtal) mellan befintliga aktieägare. Avsikten är att kontrollera vem som kommer in som ny ägare om någon ägare vill sälja sina aktier.

Skillnaden mot hembud är att den som vill sälja en aktie måste innan försäljningen sker meddela styrelsen att han eller hon vill sälja aktier. Vanligtvis finns det redan en potentiell köpare som angett pris och villkor. De befintliga ägarna har då möjlighet att förvärva aktierna innan de säljs till ny ägare.

Pris och villkor ska vara detsamma som det bud en potentiell köpare erbjudit. Budet ska motsvara ett marknadspris och vara på "armslängds avstånd", d.v.s. där köparen inte är en släkting eller nära vän. Om det inte finns något bud med prisangivelse försöker man hitta en modell för att bestämma marknadspriset.

Om ingen ägare utnyttjar erbjudandet kan affären genomföras med den nye ägaren.