BZT Dictionary®

A-Ö Hem
Tag Along
Tag along

En avtalsförbindelse mellan aktieägare. Den innebär att om en köpare erbjuder en aktieägare att köpa dennes aktier måste köparen ge samma erbjudande till övrig aktieägare som omfattas av avtalet. Övriga aktieägare har då en rätt, men inte en skyldighet, att ”hänga på” en affär.

"Tag along" är ett skydd för minoritetsägare i fall majoritetsägare säljer sina aktier till en oönskad ny ägare. Den ger dessutom en mindre ägare möjlighet att sälja sina aktier ifall det är ett bra bud.


Bild: Shutterstock


TBF
TBF

Förkortningen TBF kan självklart ha en mängd olika betydelser. Inom affärsspråket används ”TBF” (med humor) som sammanfattande benämning av alla ”TreBokstavsFörkortningar” som används.

Det är mycket vanligt att skapa nya ord som är en förkortning av ett längre, mer beskrivande engelskt begrepp - ibland alltför ofta och svåra att förstå. Bland de mest vanliga TBF:n är orden från ”the C-suite”, d.v.s. CEO, CFO, och CTO. Andra exempel är M&A, GNP, BNP, B2B. Även CBS (corporate bullshit) är en TBF.


Bild: Vestadil

Teaser
Teaser

En enklare, sammanfattande beskrivning av ett bolag i samband med en försäljningsprocess (exit). Den innehåller en kort beskrivning av investeringsmöjligheten, bolaget, dess verksamhet och finansiella status. I detta tidiga skede avslöjas inte namnet på bolaget. Teasern delges potentiella köpare och investerare av bolaget i en tidig, förberedande fas av exitprocessen och utan att de behöver skriva på ett sekretessavtal (NDA).

Om köparen/investeraren lockas av möjligheten och tycker att bolaget och investeringsmöjligheten är intressant får man i nästa fas ta del av den mer kompletta beskrivningen i ett "Information memorandum" (IM).


Bild: Shutterstock

Future in the sky
Termin

En "termin" är ett bindande ett avtal att köpa eller sälja en tillgång till ett bestämt pris och med leverans en bestämd dag.

Ett exempel är s.k. valutaterminer och som är ett avtal om att köpa eller säja en viss valuta. Valutaterminer används t.ex. av ett bolag som vill gardera (säkra) sig mot valutarisker. Om bolaget t.ex. har stora inköp i Euro kan banken erbjuda bolaget en termin i Euro med rätt att köpa Euro en bestämd dag i framtiden till en idag fastställd kurs. Valutaterminer är ett sätt att "hedga".

Den motsvarande engelska benämningen är "futures".

Se även


Bild: Shutterstock

Term sheet
Ett första avtal där parterna enas om de grundläggande villkoren för en affär. Ett term sheet innehåller viktiga, överenskomna villkor (terms) för fortsatt förhandling. Detta tidiga avtal är även ett första, skarpt test på om det finns förutsättningar för en mer omfattande överenskommelse. Jämför med "Letter of intent" (LOI).
Texas Shout Out
Texas shoot-out

Texas shoot-out kan ha olika betydelse beroende på situation. Det sägs ha sitt ursprung från kreaturshandel i Texas under ”the Wild West”, och då användes riktiga skjutvapen. I affärssammanhang är det en avtalsförbindelse med syfte att lösa upp en låst ägarsituation med flera aktieägare. Inga pistoler alltså!

En Texas shoot-out kan starta med att en av aktieägarna erbjuder de andra ägarna att köpa deras aktier till ett visst pris. Om de som får erbjudandet väljer att inte acceptera budet måste de, till samma pris och villkor, köpa aktierna av den aktieägare som först erbjöd sig att köpa deras aktier (av den som ”drog först”).

Metoden medför att aktiepriset blir balanserat, genom att den ägare som erbjuder sig att köpa kan bli tvungen att sälja sina aktier till det pris man erbjuder att köpa aktierna för. Det är alltså ingen bra idé att ge ett skambud!


Bild: Shutterstock

Shares
Tillgångsslag

Värdepapper inom samma tillgångsslag har likande egenskaper och beteende på marknaden. Riskprofil och förväntning på avkastning är jämförbara. Exempel är:

  • Aktier
  • Obligationer (bonds)
  • Likvida medel (cash)
  • Råvaror
  • Fastigheter
  • Private Equity och Venture Capital.

Jämför engelskans "Asset class".


Bild: Shutterstock

Tillväxtkapital

Är en benämning på det kapital ett bolag eller en verksamhet behöver för att målmedvetet och uthålligt kunna växa.

Ett bolag i en tillväxtfas kan få problem med likviditeten (kassan) eftersom verksamheten måste expandera i flera dimensioner samtidigt. Det kan exempelvis gälla finansiering av produktutveckling, nya produktionslinjer, uppstart av säljbolag eller lageruppbyggnad.

Finansieringen kan ske genom nya lån eller genom en nyemission, som dessutom ökar det egna kapitalet och stärker balansräkningen.

Top Line
Top line
Första raden i resultaträkningen, d.v.s. försäljningen under perioden.

Bild: Shutterstock

Tracks in snow
Track record
En informell "meritlista" som visar tidigare resultat från ett bolag och dess ledning. I rekryteringsprocesser söker man nyckelpersoner med ett bra "track record". Investerare söker bolag med mycket bra, växande resultat under en följd av år och där ledningen kan visa upp ett bra "track record".

Bild: Shutterstock

Trade mark
Trademark

Den engelska beteckningen för "varumärke" och som är ett tecken (symbol, ord, bokstavskombination etc.) som du känner igen och förknippar med ett företag. Läs mer under "Varumärke.


Bild: Shutterstock

Trade sale

"Trade sale" är försäljning av ett bolag till en industriell köpare. Ofta är köparen det större företaget, och som får synergier från den sammanslagna verksamheten.

Tranche Euro
Tranche

Tranche är franskans ord för "skiva" eller "dela" upp. Termen används för att beskriva en strukturerad finansiering av ett bolag där kapitaltillskottet delas upp i olika delar ("trancher").

Det kan exempelvis avse olika typer av finansiella instrument (lån, aktier m.m.) med olika villkor och löptider. Det kan också avse kapitaltillskott som i "trancher" tillförs bolaget vid behov eller då vissa milstolpar uppnåtts.

Jämför med "Drawdown".


Bild: Shutterstock

Transaktionsvärde
Värdet på hela affären. Jämför med "Enterprise value".