BZT

A-Ö Hem
Accrued expenses
Accruals

Engelska uttrycket för konton i balansräkningen som visar upplupna kostnader och intäkter. Dessa konton omfattar bl.a. upplupna leverantörsskulder, kundfordringar, skatteskulder och räntekostnader.

Exempel:

 • "Accrued payables" är upplupna, obetalda skulder, t.ex. hyror, och redovisas som en skuld i balansräkningen.
 • "Accrued receivables" är upplupna fordringar som ännu inte betalats, t.ex. kundfordringar, och redovisas som en tillgång i balansräkningen.
 • "Accrued revenues" är intäkter som ännu inte fakturerats eller betalats. De redovisas som en tillgång i balansräkningen.

Jämför ”Accrual accounting” och ”Periodisering”.


Bild: Adobe Stock

Accrual accounting

Engelska för periodiserad redovisning.

Jämför ”Accruals” och ”Periodisering”.

Acid test
Acid test ratio

Är ett mått på företagets kassa. Även kallad " Quick Assets Ratio " eller "Liquid ratio". Måttet anger företagets förmåga att betala kortfristiga skulder.

Se även


Bild: Shutterstock

Advisor
Advisor

En "Advisor" är en rådgivare som anlitas i samband med investeringsprocesser, affärsutveckling eller transaktioner. Det kan vara professionella rådgivare, som till exempel en investmentbank, jurister, eller revisorer. Advisor används också som en titel för erfarna personer som hjälper riskkapitalister i investeringsprocessen eller utveckling av portföljbolag.

Många expansiva företag har ofta en ett antal externa rådgivare som kallas ”Senior Advisors” i ett "Advisory Board".


Bild: Shutterstock

Business Plan
Affärsplan

En affärsplan är både en övergripande och en ingående beskrivning av ett företags verksamhet. Planen innehåller en beskrivning av bolagets affärsidé, strategier för olika verksamhetsområden, aktivitetsplaner, resursbehov och finansiella planer.

Mer

En affärsplan innehåller följande rubriker:

 • Marknad och marknadens utveckling.
 • Affärsidé, vision, mission.
 • Marknadssegment och vald positionering.
 • Produkter, tjänster, service.
 • Konkurrens – direkt, indirekt, substitut.
 • Konkurrensfördelar.
 • En SWOT-analys (styrkor, svagheter, möjligheter och hot).
 • Värderingar, etik, kultur, moral.
 • Team, kompetens, resurser, partners, nätverk.
 • Sälj, ledning, produktion, leverans, kontroll.
 • Resultat, balansräkning, kassaflöden.
 • Finansiering.
 • Mål på kort och lång sikt.

Planen omfattar ofta en rullande 3-5 års period och revideras minst en gång varje år.

Business Angel
Affärsänglar

Affärsänglar är privatpersoner som satsar egna pengar i företag (ofta nystartade). Namnet kommer från att dessa investerare betraktas mer som välgörare än som rationella kapitalister.

En typisk affärsängel är en framgångsrik entreprenör som tidigare byggt upp ett företag, sålt det och nu delar med sig av kapital, sin erfarenhet och sitt nätverk till en ung ledning som startat sitt första företag.

Motivet bakom investeringen anses i huvudsak vara intresset och nöjet av att hjälpa nystartade företag att lyckas. Men självklart finns även finansiella motiv.


Bild: Shutterstock

Agility
Agil

Agil står för lättrörlig och omfattar förmågan att snabbt kunna anpassa sig till förändringar. Ett agilt arbetssätt handlar om öppenhet för att förutsättningar kan ändras under arbetets gång. Detta kräver i sin tur god framsyn och förmåga att kunna prioritera och anpassa arbetet då kraven förändras.

Jämför med agility som är en benämning för träning med hundar som snabbt och smidigt ska ta sig genom en hinderbana.

Aktiekapital
Den del av det egna kapitalet i balansräkningen som motsvarar alla de utgivna aktiernas nominella värde. Det minsta aktiekapital man kan i Sverige i dag är 50,000 kr. Engelsk benämning är "Share capital". Jämför även "Eget kapital".
Deal
Aktietilldelning

Efter det att befintliga och nya aktieägare tecknat aktier i en nyemission beslutar företagets styrelse vilka som skall tilldelas (få köpa) de nyemitterade aktierna. Styrelsen beslutar även hur många aktier som varje tecknare skall tilldelas.

Vid överteckning, d.v.s. då det är fler som vill köpa aktier än vad som finns tillgängligt, sker tilldelningen efter vissa principer. Vanliga principer för tilldelningen är att man inte får fler aktier än ett visst antal per tecknare eller det antal som motsvarar ens nuvarande andel av totala antalet aktier.


Bild: Shutterstock

Aktieåterköp

Ett aktieåterköp innebär att ett bolag köper sin egna aktier. Metoden används som alternativ till utdelning eller som ett försök att kontrollera aktiekursen. Vid ett återköp minskar antalet utestående aktier vilket innebär att vinst och substansvärde per aktie ökar och därmed också aktiens pris.

Aktieåterköp är en fördel för vissa investerare som har olika skattesatser på utdelning respektive återköp. Exempelvis kan återköp ses som en skattefri reavinst medan en ordinär utdelning beskattas som finansiell intäkt.

Deal
Aktieägaravtal

Ett avtal mellan de största ägarna i ett bolag där parterna enas om vilka regler som ska gälla för viktiga ägarbeslut, beslut på bolagsstämma och i styrelsen. Vanliga klausuler som reglerar samägandet är hembuds-, samtyckes- och förköpsklausuler.

Mer

Avtalet reglerar bland annat:

 • Ingående parter
 • Bakgrund, syfte
 • Bolagets verksamhet
 • Frågor som kräver enighet, exempelvis årsbudget, förvärv, avyttringar
 • Styrelsens sammansättning
 • Bolagets högsta ledning (vd, CFO, etc.)
 • Fördelning av vinsten, utdelning
 • Eventuell fortsatt, framtida, finansiering
 • Om, hur och när man får sälja sina aktier
 • Förköp och/eller hembud av aktier
 • Hur bolaget skall värderas vid försäljning av aktier
 • Om, hur och när man ska göra en eventuell gemensam försäljning (exit)
 • Om aktierna för privatpersoner ska vara "enskild egendom"
 • Sekretess
 • Eventuellt konkurrensförbud
 • Hur och var tvister ska lösas, exempelvis via skiljedom eller tingsrätt

Aktieägaravtal kallas ibland konsortialavtal. Den engelska benämningen är "Share Holders Agreement" och förkortas "SHA".


Bild: Shutterstock

Angle
Angle

En investerare vill helst hitta ett unikt perspektiv (vinkel, ingång) till en investering som gör att man kan bjuda ett högre pris och bättre villkor för ett bolag än vad andra köpare kan göra. Man kanske redan har investerat i ett liknande bolag och har erfarenhet från branschen.

Investeraren kan också känna ledningen väl, eller har ett värdefullt nätverk av branschkunniga rådgivare.


Bild: Shutterstock

Anchor
Ankarinvesterare

En investerare som garanterar att investera i ett visst belopp i samband med en börsintroduktion eller i en nyemission av finansiella instrument, t.ex. aktier.

Det är delade meningar om aktieinvesterare är en fördel eller en nackdel för små investerare. En professionell ankarinvesterare ger trygghet i att prissättningen är marknadsmässig och en garanti för att ett visst antal aktier omsätts. Om ankarinvesterare exempelvis tar större delen av en intressant börsintroduktion kan små investerare få mindre tilldelning och missgynnas.


Bild: Shutterstock

Apport
Apport

Ett företag kan använda sina egna aktier som betalning för tillgångar. Vid en apportemission byts nya aktier mot tillgångar där exempelvis en maskin värderas och apporteras (byts) mot en ägarandel. Det är också vanligt att aktier i ett förvärvat bolag apporteras (byts) mot aktier i det köpande bolaget.

En förutsättning för apport är att tillgångarna, apportegendomen, är till nytta för bolaget. De tillgångar som apporteras ska värderas till marknadsvärde och som bekräftas med ett intyg från revisor.


Bild: Shutterstock

Arm’s length
Armlängds avstånd

En affär på armslängds avstånd (eng. at arm’s length) är en affär mellan oberoende parter, som agerar självständigt och i sitt eget intresse. En affär som inte är på armslängds avstånd är exempelvis en aktieaffär mellan personer som är släkt med varandra. Jämför "Bona fide".


Bild: Shutterstock

Shares
Asset Class

En asset class är en samling värdepapper av samma slag med likande egenskaper och beteende på marknaden. Riskprofil och förväntning på avkastning är jämförbara inom samma asset class. Exempel är:

 • Aktier
 • Obligationer (bonds)
 • Likvida medel (cash)
 • Råvaror
 • Fastigheter
 • Private Equity och Venture Capital.

Jämför svenskans "tillgångsslag" eller "tillgångsklass".


Bild: Shutterstock

Young Couple
Average Joe and Jane

Average Joe (man) eller Jane (kvinna) används främst i Nordamerika för att hänvisa till en helt vanlig, genomsnittlig amerikansk person.

Jämför bl.a. med:

 • Sverige: Medelsvensson
 • Tyskland: Max Mustermann och Erika Mustermann
 • Frankrike: Monsieur Durand och Madame Michu
 • Italien: Mario Rossi.

Bild: Shutterstock

Percent
Avkastning

Avkastning i ett bolag mäts som kvoten mellan vinsten och investerat kapital och uttrycks ofta i procent. Avkastningsmåttet kan baseras på delar eller hela det investerade kapitalet.

Exempel är avkastning på eget kapital eller på sysselsatt kapital. Avkastningen på ditt eget sparkapital är den ränta du får av banken.


Bild: Vestadil

Avknoppning
Då man säljer en del av verksamheten, exempelvis ett dotterbolag, en division eller en produktlinje.
LOI
Avsiktsförklaring

Ett avtal som i stora drag beskriver en intention om en framtida uppgörelse mellan två eller flera parter. Avsiktsförklaringen innehåller viktiga, överenskomna grundstenar för fortsatt förhandling.

Avtalet innehåller vanligtvis skrivningar som gör att överenskommelsen inte är bindande för parterna, dock med vissa undantag (exempelvis vad gäller sekretess).

Kan även kallas för "Letter of internt, LOI".


Bild: Shutterstock

Avstämningsbolag

Ett "avstämningsbolag är ett aktiebolag som har lämnat över aktieboken till en s.k. central värdepappersförvarare. I Sverige finns (arpil 2014) endast en värdepappersförvarare, nämligen Euroclear Sweden AB (tidigare VPC AB). Euroclear tar betalt för sina tjänster och övervakas av Finansinspektionen (FI).

Vanligtvis görs överlåtelsen i samband med en börsnotering eftersom handeln med noterade aktier måste kunna ske elektroniskt. För att bli ett avstämningsbolag krävs att:

 • Bolaget är ett "publikt" bolag
 • Bolaget ansluter sig till Euroclear
 • Bolaget utser ett s.k. "kontoförande institut" (en bank eller fondkommissionär)
 • Bolagsordningen ändras och ett "avstämningsförbehåll" införs
 • Ändringen i bolagsordningen registreras av Bolagsverket

I förberedelserna av en börsnotering är det viktigt att vara ute i god tid. Bolagstämmor, registreringar, insamling och makulering av gamla aktiebrev samt öppning av VP-/depåkonton kan ta avsevärd tid.