BZT Dictionary®

A-Ö Hem
Immateriella tillgångar

Immateriella tillgångar kallas ibland ”osynliga tillgångar”, d.v.s. tillgångar man inte kan ta på. Det kan tillexempel vara patent, varumärken, know-how eller balanserad produktutveckling (d.v.s. produktutveckling som inte kostnadsförts).

Immateriella tillgångar är speciellt viktiga i tjänsteföretag, medan det i tillverkande bolag fortfarande anses att de fasta tillgångarna (exempelvis maskiner, anläggningar, lager) är de viktigaste tillgångarna.

Även i industriella bolag blir immateriella tillgångar alltmer viktiga eftersom de fysiska produkterna blir alltmer lika. Företagen måste då bygga andra värden för att kunna differentiera sig, till exempel genom sitt varumärke, produktdesign m.m.

Between jobs
In between jobs

"I'm in between jobs" är amerikanens sätt att säga att "jag har fått sparken" eller "jag har sagt upp mig". Vi svenskar säger: "Jag är arbetslös"! De olika sätten att uttrycka sig säger något om våra kulturer, syn på möjligheter och ens egen förmåga att kontrollera framtiden.


Bild: Shutterstock

Independent director, ID

Anglosaxiska styrelser består i stor omfattning av ledamöter som är i ledande ställning i bolaget, som till exempel vd och funktionschefer rapporterande till vd. Med begreppet Independent Director (ID) menas en från ledningen i bolaget och från ägarna oberoende styrelseledamot, d.v.s. en person som inte ingår bolagets i verkställande ledningen eller nära lierad med en ägargruppering.

På samma sätt betyder "oberoende" i Sverige att ledamoten varken är beroende av huvudägarna eller bolaget.

Index
Index

Index är ett fiktivt (tänkt) mått på en förändring i ekonomin. Det är ett statistiskt mått och mäts i procent. Exempel är olika börsindex (OMX Stockholm 30), ränteindex (3-mån Stibor), råvaruindex (Aluminium) eller valutaindex (EUR/SEK). Ett annat vanligt index är KPI (Konsumentprisindex) som mäter prisförändringar över en viss tidsperiod.

Index beräknas från en "basttidpunkt" som får index 100. Om ett börsindex ökat från 100 till 110 efter ett år betyder det att aktierna på börsen under året gått upp med i snitt 10%.


Bild: Shutterstock

Industriellt uppköp

Då ett industriellt företag köper ett annat företag för att stärka sin position, utvidga sin verksamhet, utnyttja synergier, etc.

En annan typ av förvärv är finansiella uppköp, då en finansiell investerare (riskkapitalist, investmentbolag) förvärvar ett enskilt bolag utan industriella kopplingar eller fördelar.

Inflation
Inflation

Med "inflation" menas den procentuella ökningen av den "allmänna" prisnivån från en tidsperiod till en annan. För att få en uppfattning om den allmänna prisnivån mäts förändringen över ett stort antal produkter (en "korg" med ett 90-tal produkter och tjänster) under bestämd en tidsperiod, som kan vara månader, kvartal eller år. Den allmänna prisnivån översätts bl.a. till "konsumentprisindex" (KPI) och som bland annat används för att justera avtal, hyror, löner, bidragsnivåer m.m.

Mer

Hög inflation innebär vanligtvis att penningmängden i landet ökar. Centralbanken (Riksbanken) trycker nya sedlar och ökar sin utlåning till bankerna för att möjliggöra investeringar och konsumtion. Ökad penningmängd spär på inflationen genom att köpkraften per krona minskar.

Centralbankerna kan till viss del styra inflationstakten genom att öka eller minska penningmängden och ändra sin utlåningsränta (styrräntan). En viss inflation anses hälsosamt eftersom det innebär en positiv tilltro på framtida möjligheter och tillväxt i ekonomin. Detta gäller speciellt om prisökningar beror på att efterfrågan ökar mer än tillgången på produkter och tjänster. Många centralbanker, inklusive Riksbanken, styr mot ett inflationsmål på 2% per år.

Inflation innebär att penningvärdet minskar och köpkraften per krona blir lägre. I perioder med hög inflation är alla med lån vinnarna, eftersom inflation gör att värdet på lånen minskar och hjälper till att "amortera" lånen. För att kompenserar sig mot värdeminskningar i tider med hög inflation kräver långivare allt högre räntor. Därför är räntenivåerna högre i tider med hög inflation jämfört med räntor i perioder med låg inflationstakt. Låg inflation är däremot en fördel för de som sparar eftersom köpkraften i det sparade kapitalet är relativt konstant.

Inflationen är ett viktigt mått för att bedöma tillståndet i ett lands eller en regions totala ekonomi. De flesta beslutsfattare och ekonomer bevakar förändringar i inflationstakten. Ökande inflation betyder generellt sett att konjunkturen är på väg upp och tillväxten i landet ökar. Låg inflation innebär lågkonjunktur, låg tillväxt och i extrema lägen en krissituation. Förändringar i inflationen är alltså väl korrelerat med landets BNP (Bruttonationalprodukt).

Orsakerna till svängningar i konjunkturer och inflation är naturligtvis många. Nationalekonomer samlar data, analyserar och försöker förstå vilka makroekonomiska samband som påverkar och styr svängningarna. Målet är att kunna förutse förändringar för att i tid minska omfattningen och konsekvenserna. Den alltmer globala, komplexa ekonomin gör det allt svårare göra förutsägningar och prognoser. Det kan vara högkonjunktur i en del världen samtidigt som det är lågkonjunktur, deflation och negativ tillväxt i en annan del. Jämför exempelvis tillståndet i Asien med Europa efter finanskraschen 2008.

Sverige har under perioder haft mycket hög inflation. Under åren 1975-1985 var inflationstakten per år över 8% - med en topp 1980 på 13%! Det resulterade i sin tur till ett par kraftiga devalveringar för att anpassa svenska kronans värde till värdet på andra valutor. Vi svenskar fick allt fler sedlar i plånboken men blev allt fattigare i en internationell jämförelse och fick utstå en kraftig korrigering (med räntor på 500%!) i början av 1990-talet.


Bild: Shutterstock

Information memorandum (IM)

Ett "Information Memorandum" (IM) är ett dokument som ger en utförlig beskrivning av en investeringsmöjlighet. Ett exempel är det IM som tas fram för ett företag i samband med en försäljningsprocess (exit process) eller vid en nyemission. IM:et beskriver bolagets verksamhet, marknader, kunder, ledning, finansiella ställning, framtidsplaner och nuvarande ägande. Det beskriver också varför en investering i bolaget är en bra investering (eng. "investment rational"). IM:et kan ses som en faktabaserad säljbroschyr med syftet är att attrahera potentiella investerare/köpare och ge dem ett underlag att bedöma investeringsmöjligheten.

Mer

I en strukturerad försäljningsprocess av ett helt bolag, med flera potentiella köpare, utgör IM:et underlaget för det första budet, det s.k. indikativa budet. Det är den valda finansiella rådgivaren som tillsammans med bolagets ledning, styrelse och ägare tar fram IM:et.

Det är ett mycket omfattanden arbete att producera ett IM, och som innehåller följande delar:

 • Sammanfattning.
 • Investeringsmöjligheten, "investment rational".
 • Inbjudan till exitprocessen eller teckning av aktier.
 • Bakgrund.
 • Marknaden och branschen.
 • Konkurrenter.
 • Vision, strategier och mål.
 • Bolagets verksamhet, produkter och tjänster.
 • Historisk resultaträkning, balansräkning, kassaflödesanalys.
 • Jämförelsestörande poster
 • Immateriella tillgångar.
 • Affärsplan 3-5 år framåt (med finansiell information).
 • Kommentarer till verksamheten och finansiell ställning.
 • Nuvarande ägande.
 • Möjligheter, styrkor, hot och risker.
 • Beskrivning av ledning och nyckelpersoner.
 • Legala frågor.
 • Bilagor.
 • Etc...
Incubator
Inkubator

En inkubator (eng. "incubator") är ett ”centrum” för nystartade företag som erbjuder en infrastruktur med lokaler, reception, tele- och datornätverk. Kallas också ”företagskuvös”. Syftet är att hjälpa entreprenören att komma ingång med sitt företag och ta en idé till en första säljbar produkt. I en inkubator kan det därför finnas professionell hjälp för:

 • Produktutveckling och affärsutveckling.
 • Framtagning av affärsplaner.
 • Finansiering.
 • Affärsjuridik.
 • Marknadsföring.
 • Bokföring och redovisning.

En viktig del i en inkubator är kontakter med de andra företagen i inkubatorn och personligt nätverksbyggande. Exempel på inkubator är de Teknologiparker som ligger nära de tekniska universiteten.


Bild: Shutterstock

Inlösenprogram

Ett "inlösenprogram" är ett modifierat återköpsprogram för aktier i ett aktiebolag. I ett första steg delar bolaget ut "gratisaktier" (inlösenaktier) till sina ägare i förhållande till innehavet - exempelvis att man får en (1) inlösenaktie för varje befintlig aktie. I ett andra steg köper sedan bolaget tillbaka inlösenaktierna till en i förväg bestämd kurs som i princip motsvarar vad en utdelning per aktie skulle ha varit. Direktavkastningen per aktie före skatt är alltså densamma.

Ett inlösenprogram minskar inte antalet utestående aktier men kan precis som vid "aktieåterköp" vara en fördel för de investerare som har olika skattesatser på utdelning respektive återköp. Exempelvis kan återköpet av inlösenaktier beskattas som en skattefri reavinst medan en ordinär utdelning beskattas som en finansiell intäkt.

Mer

Ett inlösenprogram vara en fördel även för privata investerare eftersom sålda aktier får del av ingångsvärdet av befintliga aktier.

Exempel: Antag att du köpt 100 aktier för 50 kr/st. Nu gör bolaget ett återköpsprogram med inlösenaktier och du får en ny aktie för varje befintlig aktie, d.v.s. 100 st. I nästa steg löser bolaget in de nya aktierna för 5 kr st och du får totalt 500 kr.

Skatteverket beslutar nu att 5% av ingångsvärdet 50 kr på dina tidigare köpta aktier ska tillhöra inlösenaktierna, d.v.s. 2,50 kr/aktie. Det innebär att du skattar för reavinsten 5,00-2,50 kr= 2,50 kr/aktie och din totala reavinst blir 250 kr istället för 500 kr.

I praktiken innebär det att din reavinstskatt skjuts på framtiden eftersom ingångsvärdet på dina kvarvarande 100 aktier minskas med 2,50 kr/st - från 50 kr till 47,50 kr/aktie. Du får alltså en motsvarande högre reavinst när du säljer dessa i framtiden.

Instrument
Instrument
Metoder (finansiella instrument) att finansiera ett företag, exempelvis via banklån, aktier, konvertibla lån m.m.

Bild: Shutterstock

Intermediary
Mellanhand i en finansiell affär, exempelvis en investmentbank (intermediär).
Interest
Internränta

En investerings ”interna”, årliga förräntning (avkastning). Räntan för varje år läggs till det kapital som investerats och det uppräknade kapitalet (ursprunglig investering plus ränta) är sedan basen för ränteberäkningen nästa år. Man räknar alltså ”ränta” på ”räntan”.

Om du exempelvis investerar 100 kr och får en ränta på 10% så har du 110 kr efter första året. Andra årets ränta räknas sedan på beloppet 110 och ger ett nytt totalbelopp på 121 kr, vilket i sin tur utgör basen för år tre. På motsvarande sätt kan man räkna "baklänges". Antag att du investerar 100 kr år ett och får tillbaka 121 kr efter år två. Du har då haft en internränta på 10%. Jämför engelskans förkortning "IRR" (Internal Rate of Return).


Bild: Vestadil

Intrapreneur
Intraprenör

En intraprenör är en ambitiös och nyskapande person som tar ansvar för och driver utveckling, förändring och innovation. Intraprenören kan liknas med en entreprenör men där intraprenören verkar inom en befintlig organisation istället för att starta och driva ett eget bolag.

Intraprenören är en modig, uthållig och passionerad person som går till jobbet för att vara med och driva utveckling av exempelvis produkter, affärsmodeller, processer och organisation. Det är ofta en person med stor social kompetens med förmåga att sälja in nya idéer och få företagets olika delar att samarbeta. Intraprenören är uppdaterad på nya tankar och idéer som kommer utifrån för att sedan kunna applicera dessa i företaget. Han eller hon är inte heller är rädd för att ta in hjälp utifrån.

Ordet intraprenör kommer från USA och är en förkortning av ”Intra-Corporate Entrepreneur”.


Bild: Adobe Stock

Intäkt

Det är nödvändigt att skilja mellan inbetalning, inkomst och intäkt.

Inbetalning betyder att t.ex. en kund betalar för en vara eller en tjänst och det kommer in pengar på bankkontot eller i kassan.

En inkomst uppstår då bolaget säljer en vara eller en tjänst. När bolaget fakturerar bokförs inkomsten.

En intäkt är en inkomst som "periodiserats", d.v.s. fördelats över de perioder som prestationen i bolaget sker och levereras. Antag att bolaget säljer ett projekt (inkomst) och får ett förskott (inbetalning) för ett projekt som pågår under tre månader. Då ska inkomsten tas upp som en intäkt i resultaträkningen och redovisas med en tredjedel varje månad.

Investerare

Med en "investerare" i ett bolag menas vanligtvis någon som investerar sitt kapital (köper aktier) för att genom en ägarandel få del av bolagets avkastning. Förväntad avkastning delas upp dels i utdelning och dels i prisökning på aktien (värdetillväxt). En långivare till bolaget kan naturligtvis också ses som en investerare.

En investerare i aktier har inga säkerheter i bolagets tillgångar, vilket långivare ofta har. Bolagets långivare får ränta också och återbetalning (amortering) på sina lån även om företaget gör förlust och inte ger utdelning till sina aktieägare. Ägarna kommer dessutom sist i kön vid en eventuell utskiftning av tillgångarna i ett bolag (vid likvidation, konkurs etc.). Investerarens kapital är därför exponerat för högre risk, en risk som måste motsvaras av en högre avkastning jämfört med en långivares kapital. Om inte risken kompenseras med högra avkastning är det ju faktiskt bättre att enbart vara långivare.

Investmentbank

En finansiell rådgivare som hjälper företag med finansiering, företagsöverlåtelser, börsintroduktion o.s.v. Investmentbanken kan vara både fristående eller del av en affärsbank.

Investmentbanken har ofta en egen analysavdelning för bedömning av företag och även nära kontakter med förmögna kunder som erbjuds investeringsförslag.

Investment Company
Investmentbolag

Syftet med ett ”investmentbolag” är finansiell förvaltning av investeringar som gjorts i ett flertal bolag. Investmentbolagen har oftast inte majoritet i de bolag de investerar, och köper och säljer aktier i syfte att tjäna pengar. Investeringarna sker huvudsakligen i börsnoterade aktier.

Vissa investmentbolags affärsidé är enbart att långsiktigt få högsta möjliga direktavkastning och värdeutveckling på sina aktier. Andra investmentbolag (t.ex. Investor, Kinnevik och Industrivärden) vill ha en kontrollposition i de bolag de investerat. De kan ske genom att man har röststarka A-aktier där exempelvis en aktie ger 10 röster. De kan då med en mindre kapitalinsats få en större kontrollpost.

Ett bolag som uppfyller villkoren för att klassas som "investmentbolag" har en skattefördel genom att vinster på aktieförsäljningar i princip är skattefri.


Bild: Shutterstock

Investment Committe
Investment committee
Engelsk benämning för svenskans "Investeringskommitté". Förkortas ofta "IC".

Bild: Shutterstock

Investment Committe
Investeringskommitté

Riskkapitalbolagen har ofta en kommitté, en styrelse, som fattar det formella beslutet om en investering, tilläggsinvestering eller om en försäljning ska göras.

Kommittén är ofta sammansatt av externa, oberoende personer med erfarenhet från olika verksamhetsområden. Engelsk benämning är "Investment Committee" (IC).

IPO
IPO

Engelsk term och en förkortning av "Initial Public Offering". "IPO" betyder att ett företag noteras på en aktiebörs eller på någon annan reglerad marknadsplats. Se vidare under "Börsnotering".


Bild: Shutterstock

Interest
IRR

IRR är förkortning av engelskans "Internal Rate of Return" och avser en investerings ”interna”, årliga förräntning. Läs mer under "Internränta".


Bild: Vestadil